Målet med folkhälsopolitiken på detta område är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol, minskat tobaksbruk samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Faktorer som påverkar hälsan

Olika slags bestämningsfaktorer, som biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och samhällsfaktorer påverkar människors hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i fyra olika nivåer, där den yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer, nästa nivå utgör individens livsvillkor, sedan följer levnadsvanor och den fjärde nivån står för sociala nätverk och relationer. Faktorerna påverkar varandra. Arbetslöshet kan exempelvis påverka matvanorna som i sin tur påverkar vikten som i sin tur påverkar förekomst av hjärtinfarkt. Orsaker behöver alltså inte vara kopplade direkt till individen utan kan ligga på samhällsnivå. Ju tidigare i orsakskedjan en insats sätts in, desto bättre.

Hälsans bestämningsfaktorer mäts och presenteras med hjälp av en eller flera indikatorer. Indikatorer ska vara väldefinierade och är oftast kvantitativa mått på det som bäst mäter, utvecklingen av, och sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på hälsan.

Nya kunskaper, ändrade värderingar och utvecklingen i omvärlden gör att de indikatorer och den statistik som bäst mäter sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på hälsan fortlöpande behöver omprövas och är ett kontinuerligt utvecklingsarbete

En översikt över de bestämningsfaktorer och indikatorer som följs inom målområdet 11 ges i tabellen nedan. Här presenteras en kort version av hur vi följer upp målområdet, om du är intresserad av att läsa mer kan du ladda ner eller beställa Folkhälsopolitisk rapport 2010 eller någon av de underrapporter som beskriver folkhälsoläget inom målområde 11. Regeringen har beslutat om ett uppföljningssystem för ANDT-strategin, som är en delvis separat uppföljning av området.

Bestämningsfaktorer

Mäts med följande indikatorer

Alkoholkonsumtion

 • Totalkonsumtion av alkohol
 • Berusningsdrickande av alkohol
 • Självskattad alkoholkonsumtion

Narkotikabruk

 • Experimentellt bruk av cannabis
 • Sporadiskt bruk av cannabis
 • Regelbundet bruk av cannabis

Dopingsbruk

 • Bruk av dopningsmedel

Tobaksbruk

 • Tobaksrökning
 • Exponering för passiv tobaksrök
 • Snusanvändning

Överdrivet spelande

 • Spelande bland minderåriga
 • Riskabelt spelande
 • Spelproblem

Roller och ansvar

Målområde Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel omfattar flera politikområden och en rad olika aktörer, som till exempel andra statliga myndigheter, landsting och kommuner samt privat och ideell sektor. Folkhälsomyndigheten ansvarar för sektorsövergripande uppföljning och kunskapsstöd vad gäller förebyggande metoder inom målområde 11. Folkhälsomyndigheten ansvarar också för tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna, bevakning och utredning av behov av narkotikaklassificering av hälsofarliga varor samt kontroll av dessa. Vidare ansvarar Folkhälsomyndigheten för uppföljning av regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.