Målområde 6, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, lyfter fram hälsodimensionen i hälso- och sjukvårdssektorn och knyter därmed an till Hälso- och sjukvårdslagens övergripande mål - att hela befolkningen ska ha en god hälsa på lika villkor.

Faktorer som påverkar hälsan

Olika slags bestämningsfaktorer, som biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och samhällsfaktorer påverkar människors hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i fyra olika nivåer, där den yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer, nästa nivå utgör individens livsvillkor, sedan följer levnadsvanor och den fjärde nivån står för sociala nätverk och relationer. Faktorerna påverkar varandra. Arbetslöshet kan exempelvis påverka matvanorna som i sin tur påverkar vikten som i sin tur påverkar förekomst av hjärtinfarkt. Orsaker behöver alltså inte vara kopplade direkt till individen utan kan ligga på samhällsnivå. Ju tidigare i orsakskedjan en insats sätts in, desto bättre.

Hälsans bestämningsfaktorer mäts och presenteras med hjälp av en eller flera indikatorer. Indikatorer ska vara väldefinierade och är oftast kvantitativa mått på det som bäst mäter, utvecklingen av, och sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på hälsan.

Nya kunskaper, ändrade värderingar och utvecklingen i omvärlden gör att de indikatorer och den statistik som bäst mäter sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på hälsan fortlöpande behöver omprövas och är ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

En översikt över de bestämningsfaktorer och indikatorer som följs inom målområde 6 ges i tabellen nedan.

Bestämningsfaktor

Mäts med följande indikatorer

Hälso- och sjukvården – samlade förebyggande och behandlande insatser

Inga indikatorer framtagna

Hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård

Inga indikatorer framtagna

Sjukdomsförebyggande insatser

Fysisk aktivitet på recept®

Hälsofrämjande insatser

Inga indikatorer framtagna

Aktiv kunskapsförmedling om sjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer samt hur dessa kan påverkas

Inga indikatorer framtagna

Medverkan i befolkningsinriktat hälsoarbete

Inga indikatorer framtagna

Insatser för en hälsofrämjande arbetsmiljö

Inga indikatorer framtagna

Roll och ansvar

Målområde hälsofrämjande hälso- och sjukvård omfattar flera politikområden och aktörer, främst hälso- och sjukvårdens huvudmän samt intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting. Folkhälsomyndigheten har ett sektorsövergripande uppföljningsansvar att följa upp målområde 6.

Läs mer hos andra myndigheter