Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger upphov till faktorer som på olika sätt kan påverka hälsan. Till exempel påverkar luftföroreningar och buller hälsan i form av sjukdom och förtida dödsfall, men även vårt mentala välbefinnande genom att de kan störa upplevelser. Buller kan också orsaka sömnstörningar, koncentrationssvårigheter samt direkta skador i form av hörselnedsättningar och tinnitus. Farliga kemiska ämnen kan påverka fosterutvecklingen samt orsaka cancer. Speciella risker för personskador finns i trafiken, på arbetsplatser, i hemmet, i skolan och i fritidsmiljöer. En långsiktigt god folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö.

Faktorer som påverkar hälsan

Olika slags bestämningsfaktorer, som biologiska faktorer, relationer, levnadsvanor och samhällsfaktorer påverkar människors hälsa. Hälsans bestämningsfaktorer delas ofta in i fyra olika nivåer, där den yttersta nivån står för övergripande strukturella faktorer, nästa nivå utgör individens livsvillkor, sedan följer levnadsvanor och den fjärde nivån står för sociala nätverk och relationer. Faktorerna påverkar varandra. Arbetslöshet kan exempelvis påverka matvanorna som i sin tur påverkar vikten som i sin tur påverkar förekomst av hjärtinfarkt. Orsaker behöver alltså inte vara kopplade direkt till individen utan kan ligga på samhällsnivå. Ju tidigare i orsakskedjan en insats sätts in, desto bättre.

Hälsans bestämningsfaktorer mäts och presenteras med hjälp av en eller flera indikatorer. Indikatorer ska vara väldefinierade och är oftast kvantitativa mått på det som bäst mäter, utvecklingen av, och sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på hälsan.

Nya kunskaper, ändrade värderingar och utvecklingen i omvärlden gör att de indikatorer och den statistik som bäst mäter sambanden mellan bestämningsfaktorer och deras effekter på hälsan fortlöpande behöver omprövas och är ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

En översikt över de bestämningsfaktorer och indikatorer som följs inom målområdet Miljöer och produkter ges i tabellen nedan. I den fortsatta texten om målområdet beskrivs dock endast ett urval av indikatorerna.

Bestämningsfaktor

Mäts med följande indikatorer

Luftföroreningar

 • Halter av kvävedioxid
 • Halter av marknära ozon
 • Halter av partiklar

Farliga kemiska ämnen

 • Långlivade organiska ämnen i bröstmjölk
 • Långlivade organiska ämnen i föda
 • Kadmiumexponering

Buller

 • Trafikbuller
 • Höga bullernivåer

UV-strålning

 • Antal hudcancerfall

Radon

 • Radonhalten i skolor
 • Radonhalten i förskolor
 • Radonhalten i bostäder

Miljöer och produkter som kan relateras till skador

 • Antal rapporterade skadade (döda och vårdade) i olika miljöer
 • Antal skadade relaterat till olika produkter/produktgrupper

Roller och ansvar

Målområdet Miljöer och produkter omfattar flera politikområden och aktörer, främst statliga myndigheter med olika ansvar och uppdrag. Folkhälsomyndigheten följer upp politiken och insatser inom målområdet.

Läs mer hos andra myndigheter