Uppdaterad 15 november 2018

Andelen som druckit alkohol eller druckit sig berusade vid 13 år eller yngre minskar över tid

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de druckit alkohol eller druckit sig berusade vid 13 års ålder eller yngre minskade mellan åren 2012–2017.

Utveckling över tid för skolelevers debutålder och konsumtion av alkohol bland flickor och pojkar.

Andel elever i årskurs 9 (flickor och pojkar) som uppger att de druckit alkohol eller druckit sig berusade vid 13 års ålder eller yngre minskade mellan åren 2012–2017. Bland flickor hade 22,5 procent druckit alkohol år 2012, år 2017 var andelen 11,1 procent, en minskning med 11,4 procentenheter. Motsvarande bland pojkar som hade druckit alkohol år 2012 var 24,5 procent och år 2017 11,5 procent (en minskning med 13 procentenheter). Bland de flickor och pojkar i åk 9 som druckit sig berusade vid 13 års ålder så hade andelen minskat med 5,9 procentenheter för både flickor och pojkar mellan åren 2012–2017. Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.

Se vidare i Indikatorlabbet: Debutålder alkohol

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN

Antalet flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. Debutålder och konsumtionsvanor är viktiga indikatorer för att följa utvecklingen inom detta område.

Relaterade indikatorer

Pojkar i årskurs 9 hade den lägsta andelen av riskkonsumtion, 7 procent år 2017 och pojkar i gymnasiets år 2 hade högst andel med 27 procent 2017. Störst minskning, med 11 procentenheter, hade skett bland både flickor och pojkar i gymnasiets år 2. Andelen med flickor med en riskfylld alkoholkonsumtion minskade från 35 procent år 2012 procent till 24 procent år 2017, motsvarande för pojkarna var 38 procent år 2012 till 27 procent år 2017.

Se vidare i Indikatorlabbet: Riskkonsumtion (skolelever)

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN

Fler relaterade indikatorer