Uppdaterad 15 november 2018

Antal anmälda försäljningsställen av tobak har minskat över tid

Antalet försäljningsställen av tobak har minskat med en dryg femtedel under 2006– 2016, från 16,7 till 12,9 försäljningsställen per 10 000 invånare 15 år och äldre.

Anmälda försäljningsställen tobak (antal per 10 000 invånare) 2011-2016

Diagram som visar de anmälda försäljningsställen tobak (antal per 10 000 invånare) 2011-2016

Den samlade bilden av data inom tobaksområdet tyder på minskad tillgång. Priset på cigaretter och snus har ökat samtidigt som antalet försäljningsställen och försäljningen, mätt i antal cigaretter och kilo snus per invånare 15 år och äldre, minskat. Snusförsäljningen har dock inte minskat i lika stor utsträckning som cigarettförsäljningen, och andelen elever som köper tobak själva bland de som röker eller snusar i årskurs 9 och gymnasiets år 2 är fortsatt hög.

Se vidare i Återredovisning av arbetet inom ANDT-strategin 2017