Uppdaterad 15 november 2018

Antalet kvinnor och män som vårdas för explicit narkotikadiagnos ökar

Utveckling över tid för vårdade i narkotikaindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård.

Antalet kvinnor och män 16-84 år som vårdats för explicit narkotikadiagnos i sluten- och/eller specialiserad öppenvård under perioden 2011-2016 ökade med 29,3 procent. Män i åldrarna 16-29 år ökade från 652,2 vårdade per 100 000 invånare 15 år och äldre år 2011 till 858,4 år 2016 som motsvarar en ökning med 31,6 procent. Ett färre antal kvinnor vårdas i samma åldersgrupp, dock ökade antalet vårdade (kvinnor 16-29 år) med 33,3 procent under samma period, från 343,6 vårdade per 100 000 invånare 15 år och äldre till 458 vårdade. I samtliga åldersgrupper vårdas fler antal män än kvinnor. Dock ökar antalet vårdade för både kvinnor och män i alla åldersgrupper. Den gruppen med störst ökning på 43 procent under perioden 2011-2016 är män i åldersgruppen 65-84 år (från 65,1 antal vårdade till 93,1 antal vårdade).

OBS! Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.

Se vidare i Indikatorlabbet: Vårdade, narkotikaindex

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Relaterade indikatorer

Utvecklingen över tid för dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar följer liknande mönster, där antalet dödsfall ökar för de flesta åldersgrupper. Antalet kvinnor och män, 16-84 år per 100 000 invånare, som avlidit till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har ökat med 24 procent under åren 2011-2016.

Se vidare i Indikatorlabbet: Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen