Uppdaterad 15 november 2018

Generell minskning bland vårdade för explicit alkoholdiagnos, utom för de som är 65–84 år

En tendens till en minskning generellt finns bland vårdade kvinnor och män för explicit alkoholdiagnos mellan åren 2011–2016, utom för åldersgruppen 65–84 år.

Mellan åren 2011–2016 minskade antalet vårdade kvinnor i åldersgrupperna 16–29 år (15,5 procent) och 50–64 år (0,6 procent). I åldersgruppen 30–49 år ökade antalet vårdade kvinnor med 36,5 procent och med 17,3 procent i den äldsta gruppen 65–84 år. För männen minskade antalet vårdade mellan 4–20 procent, utom för den äldsta åldersgruppen, 65–84 år, som ökade med 12,2 procent. Högst antal fanns bland vårdade män 50–64 år, med 1 232 män per 100 000 invånare 15 år och äldre. Bland kvinnor är det högst antal vårdade bland åldersgruppen 50–64 år, 522 patienter per 100 000 invånare 15 år och äldre.

OBS! Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.

Se vidare i Indikatorlabbet: Vårdade, alkoholindex

Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. Antal vårdade och döda är två av flera indikatorer som följer utvecklingen inom mål 5.

Relaterade indikatorer