Uppdaterad 15 november 2018

Nedåtgående trend över tid bland skolelever i årskurs 9 som använt narkotika

Utveckling över tid (2012-2017) bland skolelever som använt narkotika de senaste 12 månaderna eller någon gång är nedåtgående.

Bland pojkar i årskurs 9 som använt narkotika de senaste 12 månaderna är andelen 5,2 procent och bland flickor 4,1 procent år 2017, en minskning med 0,7-1,3 procentenheter från år 2012. Bland flickor i gymnasiets år 2 hade 10,2 procent använt narkotika de senaste 12 månaderna och bland pojkar 14,7 procent, andelen för båda könen är relativt stabil över åren 2012-2017. (ej statistiskt säkerställd).

Se vidare i Indikatorlabbet: Narkotikaanvändning (skolelever)

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN

Relaterade indikatorer

Bland åldersgruppen 16-29 (Nationella folkhälsoenkäten, där endast användning av cannabis efterfrågas) så är andelen lägre, 6 procent bland kvinnor och 9 procent bland män hade använt cannabis de senaste 12 månaderna år 2016. Utvecklingen över tid (2012-2016) fluktuerar, men skillnaderna är inte statistiskt säkerställda.

Se vidare i Indikatorlabbet: Cannabisanvändning (1-årsmedelvärden)

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Användning av anabola steroider har minskat bland skolelever i både årskurs 9 och gymnasiets år 2 mellan åren 2012-2017. År 2017 var andelen pojkar i gymnasiets år 2 som använt anabola steroider de senaste 12 månaderna, 0,71 procent, andelen bland flickor var 0,1 jämfört med 1,05 och 0,21 år 2012. Andelen i årskurs 9 är något högre, 0,76 procent av pojkarna samt 0,34 procent bland flickor hade använt anabola steroider de senaste 12 månaderna år 2017, en ökning från 0,32 procent för flickor och 1,53 procent för pojkar.

Se vidare i Indikatorlabbet: Använt anabola androgena steroider (skolelever)

Källa: Skolelevers drogvanor, CAN