Uppdaterad 15 november 2018

Uppföljningsplan vanligaste innehållet i politiska program för ANDT-förebyggande arbete

Indikatorn avser innehåll i de politiska program som kommunerna beslutat om, där politiskt program avser övergripande dokument där kommunens arbete med förebyggande insatser är beskrivet.

diagram ANDT-uppföljning

Länsrapportens delundersökning om ”Kommunernas ANDT-förebyggande arbete” innehåller frågor om kommunerna har beslutat politiska program för det ANDT-förebyggande arbetet samt om dess innehåll. Av de 6 svarsalternativ som fanns att välja på var det vanligast att ha en uppföljningsplan, där antal kommuner som har en uppföljningsplan har ökat från 113 stycken till 121 sedan år 2011. Antalet kommuner som valt att ha en genomförandeplan har minskat med 21 stycken mellan åren 2011-2017, även antal kommuner som valt att ha mätbara mål har minskat med 20 stycken. Endast 58 kommuner har avsatt medel för det ANDT-förebyggande arbetet år 2017, en minskning med 6 kommuner sedan år 2011. Alternativet genomförandeplan har endast funnits för åren 2016-2017.

Indikatorn avser innehåll i de politiska program som kommunerna beslutat om, där politiskt program avser övergripande dokument där kommunens arbete med förebyggande insatser är beskrivet.

Källa: Länsrapportens undersökning "Kommunernas ANDT-förebyggande arbete", "Storstadskommunernas ANDT-förebyggande arbete" samt "Stadsdelarnas ANDT-förebyggande arbete"

Se vidare i Indikatorlabbet:
Politiskt övergripande program, inkluderar ANDT-förebyggande arbetet, innehåll
Politiskt övergripande program, inkluderar ANDT-förebyggande arbetet
Politiskt övergripande program, inkluderar ANDT-förebyggande arbetet, antogs år

Läs mer om kommunernas ANDT-förebyggande arbete