Gatupris för amfetamin, ecstasy, hasch, heroin brunt, heroin vitt, kokain och marijuana. Med termen gatupris avses prisbilden vid försäljning av mindre mängder i konsumentledet (gram- eller stycknivå). Priserna inflationsjusteras enligt SCB:s konsumentprisindex (KPI-mått) med basår 2011 (=100). Endast helårsstatistik för riket redovisas och svarsbortfallet är i regel ytterst begränsat.

Index för gatupriserna för vitt heroin har minskat med 53 procent från år 2011-2016. Gatupriserna för marijuana har minskat med 9 procent under de senaste två åren (2014-2016) och gatupriserna för ecstasy minskade med 9,3 procent från år 2015 till 2016. Priserna för marijuana har under tidsperioden 2011-2016 ökat med 8 procent. Den ökande trenden för marijuana skiljer sig från övrig narkotika där priset legat stabilt eller minskat generellt över tidsperioden 2011-2016. Gatupriserna för kokain, brunt heroin, amfetamin och hasch har legat relativt stabilt under samma period.

Gatupris: Med termen gatupris avses prisbilden vid försäljning av mindre mängder i konsumentledet (gram- eller stycknivå). Priserna inflationsjusteras enligt SCB:s konsumentprisindex (KPI-mått) med basår 2011 (=100).

Källa: CAN:s Rapporteringssystem om droger

Se vidare i Indikatorlabbet: Reala priser på narkotika på användarnivå

Relaterade indikatorer

För att få en bredare bild av effekter av bruk av narkotika så bör resultatet kompletteras med indikatorer som mäter användning samt sjuklighet- och dödsfall kopplade till narkotikabruk.