Indikatorn finns på riks- och länsnivå. Vidare är indikatorn uppdelad på kvinnor och män samt olika åldersgrupper. Tidsserien löper från år 2000 till år 2015.

Indikatorn är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.