Indikatorerna finns på riks- och länsnivå och tidsserien löper från år 2000 till år 2014.

Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.