Indikatorn finns på riks- och länsnivå och tidsserien löper från år 2000 till år 2015.

Indikatorn är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.

För att finna indikatorn i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Medicinska födelseregistret".