Följande indikator är uppdaterad med 2017 års data:

  • Singelolyckor nattetid

Indikatorer om trafikolyckor nattetid sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 5: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska".