Uppdaterad 15 november 2018

Regeringsuppdraget och ANDT-strategin 2016-2020

I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken och avser perioden 2016-2020 (Skr.2015/16:86). I strategin beskrivs en starkare och tydligare roll för Folkhälsomyndighetens helhetsansvar för genomförandet av strategin. 

Regeringen tydliggör i strategin att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra ANDT-arbetet samt att barn ska skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT.

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin (S2016/01028/FST). Uppdraget innebär bland annat att ansvara för att stödja den samlade uppföljningen inom ANDT-området på lokal, regional och nationell nivå samt att vidareutveckla och förvalta det nationella ANDT-uppföljningssystemet, Indikatorlabbet.

Myndigheten har ytterligare ansvar för att verka för nationell samordning, för en effektiv och kunskapsbaserad verksamhet och den samlade verksamhetsrapporteringen inom ANDT-området. Myndigheten ansvarar också för nationell tillsyn över alkohol- och tobaksområdena. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Genomförande på regional och lokal nivå

För att nå strategins mål är ANDT-arbetet på samtliga nivåer lika viktigt och avgörande. Det krävs ett framgångsrikt förebyggande, brottsbekämpande och behandlande arbete på regional och lokal nivå. Detta förutsätter att det finns långsiktigt hållbara strukturer för genomförandet på alla nivåer. Åtgärder för att nå strategins mål krävs av flera sektorer i samhället – det offentliga, det privata och de idéburna organisationerna.

Kommuner och landsting har huvudansvaret för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, förskola och skola, alkohol- och tobakstillsyn, socialtjänst, missbruks- och beroendevård, behandling och rehabilitering.

Länsstyrelserna är centrala aktörer för samordning av ANDT-arbetet på regional och lokal nivå. Inom varje länsstyrelse finns ANDT-samordnare som har till uppdrag att föra ut ANDT-strategins mål och inriktning i landet och bidra till att stödja utvecklingen av ett strukturerat, långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt ANDT-arbete

Övriga aktörer

Bland övriga aktörer som är viktiga inom ANDT-området kan nämnas: arbetsgivar- och intresseorganisationer, riksorganisationer för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor, brukar- och patientorganisationer, folkbildningsverksamheter, idrotts- och friluftsorganisationer med flera.