Bli en antibiotikasmart äldre- funktionshinderomsorg

Inom äldre-och funktionhinderomsorgen bor och vårdas personer som är känsliga för infektioner.

För att skydda de äldre är det av stor betydelse att det finns ett fungerande smittförebyggande arbete inom alla verksamheter vilket också inkluderar ett arbete med att minska behovet av antibiotikabehandling för till exempel urinvägsinfektioner. Mycket arbete görs redan idag och med kriterierna vill vi ytterligare stimulera ett systematiskt smittförebyggande arbete där kunskap och följsamhet till vårdhygieniska åtgärder är viktiga delar.

Genom att arbeta med smittförebyggande åtgärder, bidrar verksamheter till en ökad patientsäkerhet genom färre infektioner, minskad smittspridning och minskat behov av antibiotika.

Exempel: Verksamheten genomför återkommande utbildning och träning för all personal i basala hygienrutiner och andra smittförebyggande åtgärder.

Pilotverksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorg testar kriterier

Följande pilotverksamheter har testat kriterierna, och under våren 2023 utvärderas detta arbete.

Nyheter inom antibiotikasmart äldre- och funktionshinderomsorg

Äldre man och hemtjänstpersonal skrattar vid fikabordet.