Uppdaterad 23 maj 2022

Vad vi gör

Antibiotikasmart Sverige ska inspirera och engagera hela samhället – från kommuner och regioner till enskilda invånare – att bli antibiotikasmarta. Det kan innebära att utveckla, testa och skala upp nya lösningar som kan innefatta både tekniker, produkter, tjänster, metoder och arbetssätt. Vi vill skapa en långsiktig innovationsmiljö där olika typer av aktörer kan samverka för att förstärka befintliga och skapa nya satsningar inom områdena infektionsprevention, ansvarsfull antibiotikaanvändning, god övervakning och kunskapsspridning.

Här hittar du information om några av våra insatser som bidrar till både delmålen och visionen.

  • Kriterier för antibiotikasmarta kommuner och regioner: Tillsammans med representanter för olika relevanta verksamheter och organisationer tar vi fram kriterier för vad olika verksamheter kan göra för att bli antibiotikasmarta. Dessa kriterier ska pilottestas för att sedan implementeras. 
  • Segmentering och målgruppsval för mer hållbart antibiotikabeteende: Undersökning och segmentering av invånares kunskap, attityder och beteenden i relation till antibiotika i syfte att göra beteendefrämjande insatser inom området mer effektiva.
  • Utvärdering av möjligheter att undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens:  Genom att undersöka och analysera skolans läroplaner vill vi få en förståelse om vilka möjligheter och hinder det finns för att undervisa om antibiotika och antibiotikaresistens på grundskolan och gymnasieskolan.
  • Stöd till Stramagrupper för implementering av Primärvårdskvalitet (PVQ): Genom Samarbetsgrupp PVQ Strama, tagit fram en handlingsplan som stöd till implementering av det nationella systemet för uppföljning av antibiotikaförskrivning i primärvården. Länk till handlingsplanen
  • Konceptet antibiotikasmarta sjuksköterskor/team: Utvärdering och vidareutveckling av Stramas koncept med antibiotikasmarta sjuksköterskor.
  • Kartläggning av antibiotikasmarta arbetssätt i andra länder: För att få inspiration och idéer till nya insatser, kriterier och samarbeten har vi kartlagt olika antibiotika-relaterade initiativ inom kommunala och regionala verksamheter som har genomförts i andra länder.