Folkhälsomyndigheten förde under våren 2022 dialog med de myndigheter som är viktiga för det folkhälsopolitiska målområdet 3; Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Under hösten 2022 anordnades bland annat två myndighetsgemensamma aktiviteter; ett seminarium och ett webbinarium – båda med utgångspunkt i det aktuella målområdet. Även ett arbete med en fördjupad analys kring komvuxelevers hälsa påbörjades under 2022 och fortsätter under 2023. Det finns en myndighetsövergripande referensgrupp kopplad till den fördjupade analysen.

Den 15 december 2022 arrangerade Folkhälsomyndigheten, tillsammans med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsförmedlingen ett gemensamt webbinarium med titeln ”Tillsammans för en god och jämlik hälsa; Om ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning”.

Detta är en del av det kunskapsstöd som tagits fram inom målområde 3 och riktar sig till aktörer på statlig, regional och lokal nivå med intresse för folkhälsa.

Webbinariet, som spelats in, teckentolkats och textats, finns tillgängligt att ta del av via länken nedan.

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa – Om ett inkluderande arbetsliv och en hållbar arbetsmiljö för personer med funktionsnedsättning