Man som gör gymnastik. FotografiFoto: T Andersson/Bildarkivet

Beståndsdelarna i FaR®

Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är att allt arbete utgår från individen. Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), vilken är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa.

Den ordinerade aktiviteten kan antingen bedrivas på egen hand eller hos någon aktivitetsarrangör eller organisation. Erfarenheten visar att det är bra att ha en egen aktivitet som kan bedrivas i vardagen som grund, och sedan utifrån patientens önskemål lägga till en organiserad aktivitet.

Tanken med FaR® är att hälso- och sjukvården ska samarbeta med olika aktivitetsarrangörer i närområdet för att stötta individen till att både öka och att vidmakthålla sin aktivitet. Man kan se FaR® som en bro mellan hälso- och sjukvården och aktivitetsarrangörer. De kan till exempel vara frivilliga organisationer eller ideella föreningar (idrottsförening, pensionärsförening, patientförening etc.), kommunala anläggningar eller privata företagare.

Det är även viktigt med uppföljning av FaR®-ordinationen.