Fysisk aktivitet på recept (FaR®) - en start till ett aktivare liv

Undersökningar visar att inaktiviteten kostar samhället ca. 7 miljarder kronor varje år och om man dessutom räknar in övervikt och fetma så stiger kostnaden till 18 miljarder årligen.

Läroboken ”FaR® – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” har utarbetats på regeringens uppdrag i syfte att kunna erbjuda ett utbildningsmaterial och sprida kunskap om metoden FaR® för att stödja ett evidensbaserat förebyggande och hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvården. För att sätta FaR® i ett sammanhang belyser läroboken varför det är viktigt att främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Boken definierar också vad FaR® är och vilket vetenskapligt stöd som finns för metoden. Vidare beskrivs i bokens praktiska delar hur FaR® kan användas i den kliniska vardagen och hur samverkan kan ske mellan olika aktörer.

Läroboken har en bred målgrupp, som studenter, hälso- och sjukvårdspersonal (som förskriver FaR), aktivitetsarrangörer (som stöttar individen) och folkhälsoplanerare som arbetar med strukturerna för att implementera FaR®.