Ett komplext beteende

Fysisk aktivitet inbegriper bland annat vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning. Effekterna av fysisk aktivitet bestäms framför allt av:

  • intensitet (hur ansträngande aktiviteten är)
  • duration (varaktighet, hur länge aktiviteten pågår)
  • frekvens (hur ofta aktiviteten sker, om den är regelbunden eller sporadisk)
  • typ av aktivitet, exempelvis om den stärker kondition, styrka eller balans, är en allsidig aktivitet där stora muskelgrupper involveras eller är en specifik isolerad aktivitet
  • individens ålder
  • individens kön
  • omgivningsfaktorer (exempelvis temperatur och luftfuktighet)
  • andra faktorer, exempelvis om aktiviteten sker inomhus eller utomhus, enskilt eller i grupp, frivilligt och lustbetonat eller motvilligt och stressfyllt.

Några begrepp

Hälsofrämjande fysisk aktivitet är all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att leda till skada eller utgöra en risk.

Motion är en planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av fysisk kondition som till exempel: syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, muskeluthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning. Motionsaktiviteter innebär oftast ett ombyte till träningskläder.

Fysisk träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan inom olika idrottsgrenar, oftast i tävlingssyfte. Det önskade resultatet av den fysiska träningen är att öka den maximala konditionen (syreupptagningsförmågan) eller muskelstyrkan.

Fysisk prestationsförmåga kan delas in i hälsorelaterad prestationsförmåga och funktion. Till hälsorelaterad prestationsförmåga hör kondition (syreupptagningsförmåga), muskulär uthållighet, muskelstyrka, kroppssammansättning och rörlighet. Vighet, balans, koordination, hastighet, kraft och reaktionshastighet hör till den funktionella prestationsförmågan. Fysisk prestationsförmåga kan mätas med olika tester.