Flera viktiga satsningar under de senaste femton åren

Skridskoåkande par. Fotografi.Foto: T Andersson/Bildarkivet År 2003 fattade riksdagen beslut om ett nationellt övergripande folkhälsomål: "Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Tidigare hade folkhälsoarbetet fokus på att minska sjukligheten. Numera är arbetet i stället inriktat på hälsans bestämningsfaktorer. Med det övergripande målet följde elva nationella målområden för folkhälsa, vilka handlar om samhällets strukturer, faktorer i människors livsmiljöer och människors levnadsvanor.

Redan 1998 fick Statens folkhälsoinstitut regeringens uppdrag att utreda hur man kan göra för att stimulera till ökad fysisk aktivitet, bland de grupper som är minst fysiskt aktiva och belysa vilka hälsoeffekter som är möjliga att uppnå. Uppdraget redovisades i rapporten "Fysisk aktivitet – för nytta och nöje". Folkhälsoinstitutet fick därefter ett nytt regeringsuppdrag 2001, för att "i samråd med berörda myndigheter och organisationer göra 2001 till ett fysiskt aktivitetsår". Satsningen fick namnet "Sätt Sverige i rörelse".

I början av 2006 fick Statens folkhälsoinstitut i uppdrag av regeringen att påbörja ett tvärsektoriellt och långsiktigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet. I uppdraget ingick bland annat att undersöka vilka faktorer i närmiljön som främjar fysisk aktivitet hos barn, vuxna och äldre. Den byggda miljön påverkar fysisk aktivitet på en mängd olika sätt och till viktiga förutsättningar för ökad fysisk aktivitet hör; trygghet, tillgänglighet och säkerhet. Detta gäller speciellt för kvinnor, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Aktiv transport är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet.

Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det handlar framför allt om bristande tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättning är en stor grupp och utgör omkring 1,5 miljoner personer i ålder 16–84 år. En undersökning, gjord av Riksidrottsförbundet 2003, visade att personer med funktionsnedsättning inte kan idrotta och motionera på lika villkor som den övriga befolkningen. Faktorer som lyfts som viktiga för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar är att använda alternativa informationskanaler och olika former av prova-på-verksamheter. Dessutom betonas att skolan har en viktig roll som inkörsport.

Statens folkhälsoinstitut har för tredje året i rad fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet, "Ett friskare Sverige 2012". Det är ett samverkansprojekt mellan kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer som medverkar. Nytt för i år är att det ska göras en oberoende utvärdering av alla tre årens uppmärksamhetsveckor. År 2011 arrangerades Ett friskar Sverige med nära 3.000 aktiviteter över hela landet och cirka 1.000 unika arrangörer deltog. Detta var en tredubbling av antalet aktiviteter och aktivitetsarrangörer från 2010.

Att gå och cykla till skolan är en nationell utmaning som har arrangerats sju år i rad och som vänder sig till Sveriges alla elever och pedagoger i alla F6-skolor. Den är nu en del av uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige. Landets skolor ska under två valfria veckor samla så många poäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan.