Läs mer på www.motesplatssocialhallbarhet.se

En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Det gäller både globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Omfattande arbeten har gjorts på regional och lokal nivå för att få en tydligare bild av hälsans fördelning i befolkningen och vad det är som påverkar samhällets hållbarhet. Några exempel på detta är Malmö stad, Västra Götaland och Östergötland. En viktig källa till inspiration har varit det arbete som gjordes inom ramen för Världshälsoorganisationen, WHO:s globala kommission för social bestämningsfaktorer och jämlik hälsa under ledning av professor Sir Michael Marmot. Arbetet syftade till att utjämna hälsoskillnaderna och resulterade i rapporten Closing the gap in a generation.

Closing the gap in a generation

Svensk sammanfattning av rapporten: Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation.

På nationell nivå har vi sedan i juni 2018 ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur med åtta målområden för folkhälsopolitiken. Målet är att hälsan ska vara god och mer jämlikt fördelad och att hälsoklyftorna i samhället ska slutas. Syftet med folkhälsopolitiken är också att skapa en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet.

I likhet med Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmärksammar de folkhälsopolitiska målen att hälsoskillnaderna är en utmaning för samhället som helhet, utifrån perspektivet hållbar utveckling och ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad.