Introduktion

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken både i världen och i Sverige (för närvarande 14 % av alla dödsfall, i Sverige omkring 25 %) och fortsätter att öka sin andel. I världen idag är cancer i övre luftvägar och lungor den vanligaste cancerdödsorsaken bland män. I Sverige är dock prostatacancer den vanligaste cancerdödsorsaken bland män. Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerdödsorsaken internationellt såväl som i Sverige om man beaktar både underliggande och bidragande dödsorsak (1-5).

Lungcancer är mycket nära förknippat med tobaksrökning och är fortfarande en svårbehandlad sjukdom. Dödligheten i sjukdomen avspeglar därför främst hur rökvanor förändrats, och i mindre grad hur vården organiserats; dödligheten i lungcancer speglar därför i hög grad behovet av prevention. I Sverige har det under lång tid bedrivits ett aktivt arbete mot tobaksrökning via flera kanaler: genom lagstiftning, upplysning till allmänheten, i skolvärlden och inom vården samt med skatte- och prispolitik för tobaksvaror.

Uppgifterna om dödlighet i lungcancer är hämtade från Socialstyrelsens Dödsorsaksregister 2006–2015 och avser lungcancer (ICD-10 C34) som underliggande eller bidragande dödsorsak i befolkningen 15 år och äldre.

Kön

Dödligheten i lungcancer var marginellt högre bland män, 1 989 dödsfall totalt eller 49 dödsfall per 100 000 män 15 år och äldre, än bland kvinnor, 1966 dödsfall totalt eller 48 dödsfall per 100 000 kvinnor 15 år och äldre, 2015 (figur 1). Den statistiska analysen visar att utvecklingen över tid har varit olika för kvinnor och män. Dödligheten har tidigare varit klart lägre hos kvinnor, men har ökat, medan dödligheten hos män har gått neda.

Figur 1. Dödlighet i lungcancer (antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre), i hela befolkningen och fördelad på kön, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Ålder

Totalt avled 3 955 individer i åldrarna 15 år och äldre av lungcancer 2015, motsvarande 49 dödsfall per 100 000 personer att jämföra med 50 dödsfall per 100 000 personer 15 år och äldre år 2006 (figur 2). Den statistiska analysen av perioden 2006–2015 visar att en minskning av dödligheten har skett i åldersgrupperna 30–44 år och 45-64 år, att dödligheten har varit oförändrad i åldersgruppen 65–84 år medan en ökning har skett i åldersgruppen 85 och äldreb. I åldersgrupperna 30-44 år och 45–64 år var minskningen i dödlighet större än i hela befolkningen 30 år och äldre. Därmed ses en ökad åldersskillnad i dödlighet i lungcancer över tid mellan de yngsta åldersgrupperna (30–44 år och 45–64) och de äldsta åldersgrupperna (65–84 år och 85 och äldre).

Figur 2. Dödlighet i lungcancer (antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre), i hela befolkningen och fördelad på ålder, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Utbildningsnivå

Dödligheten i lungcancer är högst i gruppen med förgymnasial utbildning, 1667 dödsfall eller 98 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre, 2015, och lägst i gruppen med eftergymnasial utbildning, 574 dödsfall eller 21 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre, 2015 (figur 3).

Den statistiska analysen visar att dödligheten var oförändrad i gruppen med förgymnasial utbildning och att den minskade för grupperna med gymnasial och eftergymnasial utbildning under perioden 2006–2015c. Det kan däremot konstateras att dödligheten bland kvinnor med förgymnasial utbildning har ökat under tidsperiodend.

Figur 3. Dödlighet i lungcancer (antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre), i hela befolkningen och fördelad på utbildningsnivå, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Region (län)

I en analys per län, som ej tagit hänsyn till ålder, kön eller utbildningsnivå, varierade dödligheten i lungcancer mellan som högst i Kalmar län 63 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre, och lägst i Västerbotten län 41 dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre, under perioden 2011–2015.

Figur 4. Dödlighet i lungcancer (antal dödsfall per 100 000 invånare 15 år och äldre), i hela befolkningen och fördelad på län, under perioden 2001/05–2011/15. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

aAlla statistiska jämförelser innefattar hela befolkningen i åldrarna 30 år och äldre. I den statistiska analysen av kön kontrollerades för ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror på variation på någon av dessa variabler.

bAlla statistiska jämförelser innefattar hela befolkningen i åldrarna 30 år och äldre. I den statistiska analysen av ålder kontrollerades för utbildningsnivå och kön. Det innebär att resultaten inte beror på variation på någon av dessa variabler.

cAlla statistiska jämförelser innefattar hela befolkningen i åldrarna 30 år och äldre. I den statistiska analysen av utbildningsnivå kontrollerades för ålder och kön. Det innebär att resultaten inte beror på variation på någon av dessa variabler.

dAlla statistiska jämförelser innefattar hela kvinnliga befolkningen i åldrarna 30 år och äldre. I den statistiska analysen av utbildningsnivå kontrollerades för ålder. Det innebär att resultaten inte beror på variation på denna variabel.

Referenser

1. Engholm G, Ferlay J, Christensen N, Bray F, Gjerstorff ML, Klint A, et al. NORDCAN--a Nordic tool for cancer information, planning, quality control and research. Acta Oncol. 2010;49(5):725-36. DOI:10.3109/02841861003782017.

2. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11. Lyon: International Agency for Research on Cancer, 2013. [citerad 11 april 2017].

3. Global Burden of Disease Cancer Collaboration. Global, regional, and national cancer incidence, mortality, years of life lost, years lived with disability, and disability-adjusted life-years for 32 cancer groups, 1990 to 2015: A systematic analysis for the global burden of disease study. JAMA Oncol. 2016. DOI:10.1001/jamaoncol.2016.5688.

4. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för dödsorsaker. [uppdaterad 30 november 2016; citerad 11 april 2017].

5. Socialstyrelsen. Statistikdatabas för cancer. [uppdaterad 2016; citerad 11 april 2017].