Introduktion

Dödlighet på grund av yttre orsaker ligger på fjärde plats bland de vanligaste dödsorsakerna i befolkningen, efter bland annat död i hjärt- och kärlsjukdomar och cancer (1). Antal döda i hela befolkningen var 3 823 personer (47 döda per 100 000) bland invånare 15 år och äldre 2015. De flesta dödsfall inträffar vid allt högre åldrar. Till dödlighet på grund av yttre orsaker räknas exempelvis fallolyckor, olyckshändelser och förgiftningar. Av Socialstyrelsens "Statistikdatabas för dödsorsaker" framgår att mer än hälften av dödsfallen för år 2015 i denna kategori skedde på grund av fallolyckor eller olyckshändelser (2). Måttet som anges här är en periodprevalens dvs. antalet invånare 15 år och äldre som har avlidit på grund av yttre orsakera under ett kalenderår (3). Siffrorna redovisas som antal per 100 000 invånare. Data är hämtade från Dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen och är bearbetade vid Folkhälsomyndigheten.

Kön

Antalet per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker var mindre bland kvinnor, 36 per 100 000, än bland män, 58 per 100 000 år 2015 (figur 1). Den statistiska analysen visar att antalet avlidna per 100 000 ökade något bland kvinnor under perioden 2006–2015b.

Figur 1. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar), totalt och fördelat på kön, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Bearbetad data från Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Ålder

Antalet invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker var störst i den äldsta åldersgruppen (85 år och äldre), 535 per 100 000 invånare, och minst i åldersgruppen 30–44 år, 19 per 100 000, år 2015 (figur 2). Den statistiska analysen visar att antalet avlidna per 100 000 invånare 15 år och äldre ökade i åldersgrupperna 15–29 år, 30–44 år och 85 år och äldre, samt minskade i åldersgrupperna 45–64 år och 65–84 år under perioden 2006–2015c. I åldersgrupperna 45–64 år och 65–84 år var minskningen större än i hela befolkningen 15 år och äldre medan ökningen i åldersgrupperna 30–44 år och 85 år äldre var större än i hela befolkningen 15 år och äldre.

Figur 2. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar), totalt och fördelat på ålder, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Bearbetad data från Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Utbildningsnivå

Antalet per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker var störst i gruppen med högst förgymnasial utbildning, 104 per 100 000, och minst i gruppen med eftergymnasial utbildning, 18 per 100 000, år 2015 (figur 3). Den statistiska analysen visar att antalet avlidna per 100 000 ökade i gruppen med högst förgymnasial utbildning och minskade i gruppen med eftergymnasial utbildning under perioden 2006–2015d. I gruppen med förgymnasial utbildning var ökningen större än i hela befolkningen 15 år och äldre och i gruppen med eftergymnasial utbildning var minskningen större än i hela befolkningen 15 år och äldre.

Figur 3. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar), totalt och fördelat på utbildningsnivå, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Bearbetad data från Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Region (län)

I länen var antalet per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker i genomsnitt mellan 37 och 63 per 100 000 åren 2011–2015.

Figur 4. Antal per 100 000 invånare i åldern 15 år och äldre som avled på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar), totalt och fördelat på län, under perioden 2006–2015. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: Bearbetad data från Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

aDiagnoser som ingår i dödlighet på grund av yttre orsaker klassificerade enligt utifrån diagnoserna V01-Y89 förutom X60-X84 enligt ICD-10

bI den statistiska analysen kontrollerades för ålder och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

cI den statistiska analysen kontrollerades för kön och utbildningsnivå. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna.

dI den statistiska analysen kontrollerades för kön och ålder. Det innebär att resultaten inte beror av variation i någon av de variablerna

Referenser

1. Socialstyrelsen. Statistik om dödsorsaker 2015. Stockholm: Socialstyrelsen, 2016. [citerad 20 februari 2017].

2. Statistikdatabas för dödsorsaker. Antal döda i i diagnosgrupperna V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar). [citerad 20 februari 2017].

3. Socialstyrelsen. Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – Systematisk förteckning – Svensk version 2016 – Del 3 (3). Stockholm: Socialstyrelsen, 2016. [citerad 20 februari 2017].