Sammanfattning

Insjuknande i stroke har minskat under den senaste tioårsperioden. Antalet insjuknanden i stroke i hela befolkningen 15 år och äldre var 266 per 100 000 individer för 2016. Minskningarna har skett i alla åldersgrupper från 45 år och äldre men är tydligast i åldersgruppen 65–84 år, vilket är en ålder då dessa sjukdomar är vanliga. En minskning i insjuknanden förekommer i alla utbildningsgrupper. Insjuknande i stroke varierade mellan länen med som lägst 226 insjuknanden och som högst 387 insjuknanden per 100 000 individer under 2012–2016.

Introduktion

Under de senaste decennierna har insjuknandet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskat (1). Stroke är ett samlingsnamn för hjärnblödningar och hjärninfarkter, så kallade blodproppar i hjärnan. Risken för stroke ökar med stigande ålder. Stroke, liksom hjärtinfarkt, tillhör gruppen hjärt- och kärlsjukdomar och har till stor del, men inte helt och hållet, samma riskfaktorer så som högt blodtryck och höga blodfetter. Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar påverkas bland annat av faktorer så som arbetslöshet, stillasittande fritid, fetma och rökning (2).

Kön

Antalet insjuknanden i stroke i hela befolkningen 15 år och äldre var 266 per 100 000 individer för 2016 (figur 1). Insjuknande i stroke var högre bland män än bland kvinnor 2016. Bland kvinnor var det totalt 10 622 insjuknanden för individer 15 år och äldre 2016 vilket innebär 257 insjuknanden per 100 000 kvinnor i åldrarna 15 år och äldre under året. Bland män i åldrarna 15 år och äldre var det totalt 11 292 insjuknanden 2016 vilket innebär 275 insjuknanden per 100 000 män under året.

När antalet insjuknande i stroke per 100 000 individer 15 år och äldre åldersstandardiserades ökade skillnaden mellan könen (figur 1, val åldersstandardiserat).

Figur 1. Insjuknande i stroke. Antal insjuknanden per 100 000 individer i åldern 15 år och äldre, fördelat på kön, under perioden 2006–2016, med möjlighet att välja åldersstandardiserat.

Källa: patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Statistiskt analyserade könsskillnader

Skillnaden mellan könen för 2016 var något större när hänsyn togs till ålder och utbildningsnivå vilket tyder på att skillnaderna i viss mån påverkas av olikheter i ålder och utbildningsnivå hos könen. Antalet insjuknade per 100 000 15 år och äldre minskade för båda könen under perioden 2006–2016. Minskningen var lika stor hos kvinnor som hos män, 26 procent.

Ålder

Antalet individer i åldern 15 år och äldre som insjuknade i stroke var störst i den äldsta åldersgruppen (85 år och äldre), 2 305 per 100 000, och minst i den yngsta åldersgruppen (15–29 år), 6,8 per 100 000, år 2016 (figur 2).

Figur 2. Insjuknande i stroke. Antal insjuknande per 100 000 individer i åldern 15 år och äldre, fördelat på ålder, under perioden 2006–2016, med möjlighet att välja kön. Ej åldersstandardiserade data.

Källa: patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Statistiskt analyserade åldersskillnader

Skillnaden mellan åldersgrupper för 2016 kvarstod när hänsyn togs till kön och utbildningsnivå, vilket tyder på att skillnaderna inte kan förklaras av olikheter i kön och utbildningsnivå mellan de olika åldrarna. Antalet insjuknade per 100 000 individer 15 år och äldre minskade i de tre äldsta åldersgrupperna, 45–64 år, 65–84 år samt 85 och äldre och ökade i den yngsta åldersgruppen. I åldersgruppen 30–44 år har det inte skett en signifikant förändring under perioden 2006–2016.
I den yngsta åldersgruppen, 15–29 år ökade antalet insjuknade per 100 000 individer 15 år och äldre med 37 procent. Den största nedgången i antalet insjuknanden i stroke per 100 000 individer 15 år och äldre fanns i åldersgruppen 65–84 år, en nedgång med 33 procent. I övriga åldersgrupper 45–64 år samt 85 och äldre minskade antalet insjuknanden i stroke med 20 respektive 24 procent.

Utbildningsnivå

Antalet individer som insjuknande i hjärtinfarkt per 100 000 individer i åldern 25 år och äldre var störst i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå, 690 per 100 000, och minst i gruppen med eftergymnasial utbildningsnivå, 157 per 100 000, år 2016 (figur 3).

När antalet insjuknande i stroke åldersstandardiserades minskade skillnaden mellan de olika utbildningsnivåerna (figur 3, val åldersstandardiserat). Att skillnaden mellan grupperna minskade förklaras av det i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå finns en större andel äldre än i övriga utbildningsgrupper.

Figur 3. Insjuknande i stroke. Antal insjuknanden per 100 000 individer i åldern 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, under perioden 2006–2016, med möjlighet att välja kön och åldersstandardiserat.

Källa: patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Statistiskt analyserade skillnader i utbildningsnivå

Skillnaden mellan utbildningsgrupperna för 2016 minskade något när hänsyn togs till kön och ålder, vilket tyder på att skillnaderna i viss mån påverkas av olikheter i kön och ålder bland de olika utbildningsgrupperna. Antalet insjuknade individer per 100 000 individer 25 år och äldre minskade i samtliga utbildningsgrupper under perioden 2006–2016. Minskningen i grupperna var likartad men störst nedgång fanns hos grupperna med förgymnasial och eftergymnasial utbildningsnivå, 27 procent. I gruppen med högst gymnasial utbildningsnivå var minskningen 24 procent.

Län

Antalet insjuknanden i stroke varierade beroende på län med som lägst 226 och som högst 387 per 100 000 individer 15 år och äldre för åren 2012–2016 (figur 4). Insjuknandet i stroke var lägst i Stockholms och Uppsala län och högst i Gävleborgs och Dalarnas län.

När antalet insjuknande i stroke per 100 000 i respektive län åldersstandardiserades ändrades i viss utsträckning vilka län som hade lägst respektive högst antal insjuknanden i stroke (figur 4, val åldersstandardiserat).

Figur 4. Insjuknande i stroke. Antal insjuknanden per 100 000 individer i åldern 15 år och äldre, fördelat på län, perioden 2001–2005 till 2012–2016, med möjlighet att välja kön och åldersstandardiserat.

Källa: patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Metod

Måttet som anges här är en periodprevalens det vill säga antalet individer 15 år och äldre som drabbas av stroke för första gången (första gången efter sju strokefria år), utifrån diagnosen I61, I63 och I64 enligt ICD-10, under ett visst kalenderår. Siffrorna redovisas som antal per 100 000 individer 15 år och äldre. Data är hämtade från patientregistret och dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen och är bearbetade vid Folkhälsomyndigheten.

De deskriptiva resultaten som beskrivs i text och visas i figurerna med totalt antal insjuknanden samt antal insjuknande per 100 000 individer är för åldrarna 15 år och äldre, utom vad gäller utbildningsnivå där resultat visas för åldern 25 år och äldre, eftersom yngre personer ofta inte hunnit uppnå högre utbildningsnivåer. De statistiska analyserna är gjorda på åldrarna 15 år och äldre för kön och ålder och på åldrarna 25 år och äldre för utbildningsnivå.

I de statistiska analyserna ingår ålder, kön och utbildningsnivå. Vid analys av skillnader mellan grupper inom en faktor (t.ex. utbildningsnivå) tas hänsyn till övriga faktorer. Detta för att säkerställa att de funna skillnaderna i insjuknande mellan t.ex. olika utbildningsgrupper beror på utbildningsnivå och inte en eller flera av de övriga faktorerna. För län görs inga motsvarande statistiska analyser.

Åldersstandardiserade data finns tillgängligt för kön, utbildningsnivå och län i figurerna. Åldersstandardisering görs för att ta hänsyn till att åldersfördelningen kan se olika ut i olika grupper i befolkningen.

Under rubriken län används femårsmedelvärden för att få tillräckligt stort dataunderlag.

Referenser

  1. Folkhälsomyndigheten. Folkhälsan i Sverige 2016. Årlig rapportering. Solna: Folkhälsomyndigheten, 2016. [citerad 21 januari 2017].
  2. GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388(10053):1659-724. DOI:10.1016/s0140-6736(16)31679-8