Grupp A Streptokocker (GAS, S. pyogenes) är en bakterie som kan orsaka infektion hos människa, till exempel tonsillit. GAS är med vissa undantag (invasiva isolat) inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen utan övervakas inom ramen för frivilliga övervakningssystem. Data om antibiotikaresistens hos GAS hämtas via kliniskt mikrobiologiska laboratorier i Sverige till ResNet (så kallade 100-stamsstudier).

2006

Streptococcus pyogenes: Data från ResNet och från ett urval av invasiva isolat (konsekutiva isolat från 9 ADBakt-laboratorier) under 2006 visade likartade resistensmönster med låg frekvens makrolid/klindamycin-resistens (1–2 %) och högre frekvens tetracyklin-resistens (11–14 %). Källa: SWEDRES 2006

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS)

Streptococcus pyogenes Antibiotikaresistens Sverige 1994-2006