Brucellos är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människor. Humanfall orsakas främst av fyra arter, som förekommer hos olika djurslag. Brucella melitensis förekommer hos får och getter, B. suis hos grisar, B. abortus hos nötkreatur och B. canis hos hund. Ett symtom på sjukdomen hos djur är abort (kastning). Hos människor är symtomen långdragna feberperioder, huvudvärk, muskelvärk och trötthet. Utan behandling kan infektionen övergå i en allvarligare sjukdomsbild. Människor smittas vanligen genom djurkontakt eller genom att äta opastöriserade mjölkprodukter utomlands. Ingen inhemsk smitta förekommer.

Utfall och trend

Under 2014 rapporterades 16 fall. Årligen rapporteras mellan 4 och 16 fall av brucellos (figur1).

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 8 kvinnor och 8 män. Medianåldern var 44 år (spridningen 25-74 år) (figur 2).

Smittland

2014 var det vanligaste smittlandet Irak, där 7 personer rapporterades ha smittats, följt av Syrien med 6 personer. En person vardera smittades i Etiopien, Kenya och Somalia.

Figur 1. Antal fall av brucellos 2005-2014
Figur 1. Antal fall av brucellos 2005-2014.

Figur 2. Fördelning av antal fall av brucellos, uppdelat i olika åldersgrupper och fördelning av kvinnor och män 2014
Figur 2. Fördelning av antal fall av brucellos, uppdelat i olika åldersgrupper och fördelning av kvinnor och män 2014.