Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 41 fall av Entamoeba histolytica-infektion. Av samtliga rapporterade fall var medianålder 40 år (spridning 4 till 85 år). Av de anmälda fallen utgjorde hälften kvinnor (21 kvinnor och 20 män). Under året rapporteras åtta fall ha smittats i Sverige, 30 fall smittade utomlands och för tre fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades ha smittats i Indien (n=9). Inga utbrott av Entamoeba histolytica-infektion kom till Folkhälsomyndighetens kännedom under 2018.

Till skillnad från att alla amöbainfektioner skulle anmälas innebar ändringen i Smittskyddslagen 2004 att enbart E. histolytica i fortsättningen skulle vara anmälningspliktig. Ökad medvetenhet på laboratorierna om att endast rapportera fall av E. histolytica och förmågan att, med mer utvecklade laborativa metoder, kunna särskilja mellan olika amöba-arter har bidragit till att korrekt antal fall rapporteras. Anmälningsförfarandet innebär att det senaste årets siffror knappast är jämförbara med tidigare års.

Figur 1. Antal fall av Entamoeba histolytica-infektion som smittades i Sverige, utomlands och totalt under åren 1998–2018. I totalen ingår fall från okänt smittland som inte visas separat i grafen.

Graf över antal fall av Entaemoeba-infektion under åren 1998-2018

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om Entamoeba histolytica
Tabellsamling – årsrapporter 2018 
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)