På denna sida förklaras de centrala begrepp och tidsintervall som används i denna tjänst.

Sjukdomar

Det finns ungefär 60 stycken anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar som övervakas av Folkhälsomyndigheten. Den lagstadgade övervakningen av smittsamma sjukdomar regleras i Smittskyddslagen, Smittskyddsförordningen och Socialstyrelsen föreskrifter om tillämpningen av Smittskyddslagen.

Varje fall av en anmälningspliktig sjukdom rapporteras dels av behandlande läkare (se Klinisk anmälan) och dels av den laboratorieläkare som diagnostiserar smittämnet (se Laboratorieanmälan). Denna dubbla anmälan ökar avsevärt känsligheten i övervakningssystemet.

Graf

Det finns två typer av grafer; en som visar antal fall per vecka och en trendgraf (se Glidande medelvärde). Båda beskriver statistik över antal fall per vecka i Sverige fyra år tillbaka i tiden.

Smittland

I den kliniska anmälan (se Klinisk anmälan) anges vilket land som patienten anser troligt att denne blivit smittad. Ibland saknas uppgift om smittland. Det beror oftast på att fallet enbart är rapporterat med en laboratorieanmälan (se Laboratorieanmälan), då saknas denna uppgift.

Klinisk anmälan

Anmälan utförd av behandlande läkare. Klinisk anmälan ska innehålla diagnos, misstänkt smittkälla, smittvägar, smittland, riskyrke med mera. Anmälan ska göras senast 24 timmar från diagnosen. För vissa sjukdomar är denna tidsperiod en vecka.

Laboratorieanmälan

Anmälan utförd av laboratorieläkare som diagnostiserar det smittämne som orsakat den anmälningspliktiga sjukdomen. Anmälan skall göras senast 24 timmar från diagnosen. För vissa sjukdomar är dock en laboratorieanmälan frivillig.

Landsting

Sverige har 21 stycken landsting som förkortas på följande sätt:

 • Blek Blekinge
 • Dlrn Dalarna
 • Gotl Gotland
 • Gävl Gävleborg
 • Hall Halland
 • Jmtl Jämtland
 • Jkpg Jönköping
 • Kalm Kalmar
 • Kron Kronoberg
 • Nbtn Norrbotten
 • Skån Skåne
 • Sthm Stockholm
 • Södm Södermanland
 • Upps Uppsala
 • Vrml Värmland
 • Vbtn Västerbotten
 • Vnrl Västernorrland
 • Vstm Västmanland
 • Vgöt Västra Götaland
 • Öreb Örebro
 • Östg Östergötland

Totalt antal fall

Antal rapporterade smittfall, även om de enbart rapporterats med en klinisk anmälan (se Klinisk anmälan) eller med en laboratorieanmälan (se Laboratorieanmälan).

Incidens

Antal fall per 100 000 invånare under en viss tidsperiod. Noterbart är att befolkningsunderlaget (antal invånare per län) för det aktuella året inte är känt, vilket medför att alla incidensdata för det aktuella året är beräknade på föregående års befolkningsunderlag.

Notera att tidsintervallet incidensen beräknas över inte är viktig. All incidens beräknas genom att ta antalet fall (i tidsperioden) genom befolkningsmängd och multiplicera med hundra tusen (enligt nedan).

Lite mer formellt: 100 000*[Totalt antal fall]/[antal invånare]

Dataunderlag

I den kliniska anmälan (se Klinisk anmälan) anges vilket land som patienten blev infekterad i.

Denna tjänst erbjuder tre olika underlag för statistiken:

 • Inhemska fall - Inkluderar alla fall som uppgavs vara infekterade i Sverige.
 • Utländska fall - Inkluderar alla fall som uppgavs vara smittade i något annat land, än i Sverige.
 • Samtliga fall - Inkluderar alla registrerade fall.

Notera att de summan av de inhemska fallen och de utländska fallen inte alltid är alla registrerade fall (samtliga fall). Ibland saknas uppgift om smittland. Det beror oftast på att fallet enbart är rapporterat med en laboratorieanmälan (se Laboratorieanmälan), då saknas denna uppgift.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde "jämnar ut" fluktrationer och gör det möjligt att se trender i sjukdomsutvecklingen. Ett glidande medelvärde visar den genomsnittliga antalet fall per vecka under de senaste n veckorna. Då antalet fall per vecka ökar eller minskar kommer det glidande medelvärdet att öka respektive minska. Glidande medelvärdesgrafen innehåller två glidande medelvärden, ett kort (sex veckor) och ett långt (52 veckor).