Allmänna kommentarer

Under år 2002 rapporterades 1 734 fall av hepatit B-infektion och för 1 344 av dem inkom klinisk anmälan från behandlande läkare. För ett stort antal av de laboratorieanmälda fallen som var HbsAg-bärare finns sedan lång tid tillbaka en klinisk anmälan och de var alltså inte nya fall i egentlig mening, utan bara i det nya rapporteringssystemet som innehåller data fr.o.m. 1997.

Akut infektion

289 fall, 129 män och 92 kvinnor, med akut infektion anmäldes under året, vilket var en relativt stor ökning jämfört med 2001 då 215 fall anmäldes. Det var främst bland intravenösa missbrukare denna ökning skedde; under år 2002 anmäldes 166 fall från denna grupp (129 män och 37 kvinnor), att jämföra med 119 fall under år 2001. Även antalet fall som smittats sexuellt (77 personer), var högre än föregående år. I 34 fall var smittvägen okänd och av dem var 14 personer av utländsk härkomst som smittats utomlands. Av de 77 fallen (36 män, 41 kvinnor) som smittats sexuellt hade tio smittats utomlands, varav sju i Thailand.

Den största ökningen bland dem som smittats via intravenöst missbruk skedde i Skåne, som tidigare rapporterat mindre än tio fall per år – men som under 2002 anmälde 34 fall. Även i Gävleborg, Värmland och Västra Götaland hade man fler fall än vanligt, medan Stockholm endast anmälde 20 fall mot 31 och 43 de två föregående åren. Åldersfördelningen i den injektionssmittade gruppen visade en viss förskjutning mot lägre åldrar. 28 % av de anmälda fallen i denna grupp var under 25 år (de yngsta var två 17-åriga kvinnor) att jämföra med 21 % respektive 23 % i denna åldersgrupp åren innan. Medelåldern låg på 30 år för kvinnor och 33 år för män.

Tre barn anmäldes under 2002; ett nyanlänt adoptivbarn i förskoleåldern, en tioåring som troligen smittats under utlandsvistelse och ett nyanlänt flyktingbarn.

Inga fall av yrkesrelaterad smitta bland sjukvårdspersonal rapporterades under året.

Trender

Under hela 1990-talet och början av 2000-talet har ett ökande antal fall av hepatit B rapporterats bland missbrukare i hela landet. Sedan 1998 har det åter observerats utbrott bland missbrukare, som också har resulterat i ökande sexuell smitta, särskilt bland kvinnor med anknytning till missbrukarmiljöer.

Alla de övriga nordiska länderna och många andra europeiska länder har i perioder haft liknande utbrott bland sina intravenösa missbrukare. För närvarande pågår ett större utbrott i Norge. Ett ökande missbruk i nordvästra Ryssland och i de baltiska länderna har förorsakat stora utbrott.

Kronisk infektion, ”bärare”

Av de 1 055 personer som anmäldes med kronisk hepatit B-infektion under 2002 var 932 av utländsk härkomst, och alla förutom ett fåtal smittade i sina ursprungsländer. Flertalet (345 personer) kom från Asien, främst Irak och Turkiet. 285 kom från europiska länder, varav över hälften från det forna Jugoslavien. Från Afrika kom 183 fall. För 75 fall saknades uppgift om smittland och för 52 var det okänt.

123 av de anmälda var personer som smittats i Sverige. Av dem hade 51 smittats via intravenöst missbruk, 14 smittats sexuellt, nio hade troligen smittats nosokomialt eller via blodtransfusion, sex fall var mor-barnsmitta och för 43 var smittvägen oklar. Tidpunkt för smittan var i de flesta fall okänd.

Medelåldern för de 629 männen var 32 år och för de 394 kvinnorna 31 år (uppgift om kön saknades på 32 anmälningar). 36 var förskolebarn, varav ett som fötts i Sverige och trots adekvat profylax och vaccination blivit bärare.