Totalt anmäldes 1 535 fall av hepatit B-infektion under 2009 varav 112 var nysmittade med akut infektion. 1 314 fall hade kronisk infektion, och har alltså smittats tidigare i livet men inte upptäckts. För 109 saknas information om typ av infektion. 122 av fallen 2009 var endast laboratorieanmälda. Från och med 2009 grundar sig den epidemiologiska beskrivningen på samtliga anmälda fall, även fall som bara laboratorieanmälts. Dessa har tidigare exkluderats i beskrivningen men tas nu med för att undvika rapportering av olika totalsiffror. Information om till exempel smittväg och smittland saknas ofta för endast laboratorieanmälda fall. Därför ökar andelen fall där information saknas något när dessa inkluderas.

Akut hepatit B


Trender

Under 2009 rapporterades 112 fall av nyförvärvad, akut hepatit B-infektion. Detta är en minskning med 37 % jämfört med 2008 som skett både bland smittade genom intravenöst missbruk och genom sexuell kontakt (figur 1). En trendanalys av antalet rapporterade fall de senaste 12 åren (såväl inklusive som exklusive utbrottsår) visar dock ingen signifikant nedåtgående trend för någon av de nämnda smittvägarna.

Hepatit B

Figur 1: Antal kliniskt anmälda fall av akut hepatit B per smittväg 1994-2009

Under början av 2000-talet pågick ett utbrott av hepatit B bland intravenösa missbrukare i landet, med en topp av antal rapporterade fall under 2003. Detta stora utbrott visade på vikten av att vaccinera riskgrupper för att förhindra spridning av hepatit B i Sverige. 2005 togs sådana rekommendationer fram och sedan dess har vi sett en signifikant nedåtgående trend av totala antalet rapporterade fall av akut hepatit B. Det är dock ännu för tidigt att säkert säga om denna minskning är en effekt av rekommendationerna och om den i så fall blir bestående. Exempelvis noterades under 2009 en ökad förekomst av akut hepatit B bland intravenösa missbrukare i Göteborg med 9 fall rapporterade från mitten av november 2009 till och med januari 2010. Detta tyder på att spridningsrisk fortfarande finns i denna grupp trots rekommendationer om vaccination.

Ålder, kön och smittvägar

Av de 112 rapporterade fallen uppgavs 43 blivit smittade sexuellt och 36 via intravenöst missbruk. För 32 fall var smittvägen en annan, okänd eller inte angiven.

Bland de sexuellt smittade (40 via heterosexuell kontakt, 3 via homosexuell kontakt) var 26 män, varav 15 blivit smittade i Sverige. Övriga hade framförallt smittats i Thailand. Medianåldern för män var 39 år (spännvidd 19-59 år). 17 kvinnor uppgavs smittade sexuellt varav 13  i Sverige. Medianåldern för kvinnor var 21 år (spännvidd 16-68 år).

27 män (75%) och 9 kvinnor hade smittats via intravenöst missbruk. Medianåldern för männen var 33 år (spännvidd 19-59 år) och för kvinnorna 26 år (spännvidd 22-50 år). Alla fallen utom ett uppgavs vara inhemskt smittade.

Typning

I samarbete med smittskyddsenheterna i Stockholm, Södermanland och Dalarna har virusstammar från 29 akuta hepatit B-fall rapporterade i dessa landsting typats under året. Typningen visade att den stam av typ D/ayw3 som spritts bland intravenösa missbrukare sedan 1970-talet fortfarande sprids i denna grupp. Bland männen som smittats sexuellt isolerades stammar av typen A/adw2 och G/adw2, som ofta återfinns bland män som har sex med män, samt stammar av typen C/adr som är vanlig i Sydostasien. De sexuellt smittade kvinnorna var smittade med stammar av typen A/adw2, D/ayw2 och D/ayw3. Stammarna A/adw2 liknade stammar som funnits i Sverige sedan 1970-talet. Stammarna av typen D/ayw2 liknade stammar som förekommer i Sydeuropa och Mellanöstern, medan stammarna av typen D/ayw3 liknade de stammar som isolerats från intravenösa missbrukare, och troligtvis spritts sexuellt från denna grupp.

Resistens

Typningen utförs även för att kunna påvisa eventuell spridning av hepatit B-stammar med antiviral resistens men ingen av de akuta fallen var smittade med sådana stammar.

Kronisk hepatit B


Smittland och smittväg för inhemska fall

1 314 fall av kronisk hepatit B rapporterades under 2009. Av dessa uppgavs 1 070 (81%) vara smittade utomlands. De hade framförallt smittats före ankomst till Sverige från länder med hög eller medelhög förekomst av hepatit B-infektioner. 42 % uppgavs blivit smittade i Afrika, 31 % i Asien, 18% i Europa och 7 % i Mellanöstern.

55 fall uppgavs ha blivit smittade i Sverige. Av dessa rapporterades 9 smittade via intravenöst missbruk och 11 via sexuell kontakt. För resterande 35 fall var smittvägen annan eller okänd.

Typning

Under 2009 typades 41 stammar från kroniska bärare av hepatit B. De flesta typades inför behandling med antivirala medel. Typningen visade att 19 fall var smittade med stammar som är vanliga i Sydostasien, C/adr (16 stammar), B/adw2 (2 stammar) och en C/adw2. 23 fall var smittade med stammar som är vanliga i Europa, Mellanöstern och Afrika, A/adw2 (3 stammar), D/ayw2 (14 stammar) och D/ayw3 (5 stammar). Sekundära mutationer i polymerasgenen återfanns redan före behandling hos två stammar av typ C/adr och en av typ B/adw2 och hos två stammar av typen D/ayw2.

/Heléne Norder, Avdelningen för virologi och Frida Hansdotter, Avdelningen för epidemiologi