Utfall och trend

Sedan mitten av 1980-talet har personer med kronisk hepatit B-infektion stått för majoriteten av de rapporterade fallen (figur 1). Under 2011 rapporterades endast 89 fall av akut hepatit B, vilket är betydligt färre än föregående femårsperiod då i genomsnitt 155 fall rapporterades per år. Nedgången i antalet akut hepatit B infektioner beror framför allt på ett minskat antal fall bland injektionsmissbrukare (figur 2). Antalet rapporterade kroniska infektioner är framför allt relaterat till immigration från länder där kronisk hepatit B är mer vanligt förekommande. Under 2011 rapporterades 1 357 fall av kronisk hepatit B, vilket är något färre än 2010 men fler än föregående femårsperiod med i genomsnitt 1 287 fall per år.

Figur 1
Figur 1.

Akut hepatit B

Av totalt 89 rapporterade fall av akut hepatit B var 49 män (55 procent) och 40 kvinnor. Medianåldern för män var 33 år (spridning 4-77 år) och för kvinnor 23 år (spridning 14-50 år). Medianåldern skiljer sig beroende på kön och smittväg. Medianåldern för män smittade via sexuell kontakt var 34 år (variation 20-77 år och för kvinnor 22 år (variation 14-48 år). Medianåldern för personer smittade via injektionsmissbruk var 32 år, oberoende av kön (variation 18-61 år).

Majoriteten av fallen, 48 personer, var smittade via sexuell kontakt varav 8 var män som smittats via sex med män. Antalet smittade via sexuell kontakt var något lägre än föregående femårsperiod, då i genomsnitt 67 fall per år rapporterades. Av alla fall smittade via sexuell kontakt hade 75 procent smittats i Sverige. Övriga 12 hade smittats i framför allt Thailand eller Västeuropa. 18 fall (12 män och 6 kvinnor) rapporterades smittade via injektionsmissbruk, varav 17 i Sverige. Betydligt färre fall rapporterades smittade via injektionsmissbruk än föregående femårsperiod, med i genomsnitt 55 fall rapporterade per år.

Figur 2
Figur 2.

Den geografiska fördelningen av akut hepatit B varierar mellan åren och beror framför allt på mindre eller större utbrott bland injektionsmissbrukare på olika orter i landet. Under 2011 identifierades inga sådana utbrott. Närmare hälften av fallen, 41 stycken, rapporterades från de tre storstadsregionerna. Övriga fall var spridda över landet med mellan 0-13 fall rapporterade per landsting.

Kronisk hepatit B

Av de 1 357 fall av kronisk infektion som rapporterades var 856 (63 procent) män, 490 kvinnor och för 11 saknas uppgift om kön. Medianåldern för alla fall, oberoende av kön, var 31 år (spridning 1-94).

1091 (80 procent) av fallen hade blivit smittade utomlands och denna grupp utgörs framför allt av utlandsfödda som smittats före immigration till Sverige. Uppgift om smittväg för personer smittade utomlands saknas förnärmare 80 procent av fallen, men den vanligast uppgivna var smitta från mor till barn i samband med förlossning. Av alla kroniska hepatit B-fall uppges 48 ha blivit smittade i Sverige. För 218 saknas dock information om smittland. Den vanligaste rapporterade smittvägen bland personer smittade i Sverige var injektionsmissbruk (9 fall), följt av mor-barnsmitta (6 fall) som upptäckts i vuxen ålder utom i ett av fallen. För fallen smittade i Sverige saknas information om smittväg för 19 .

Analys

Totala antalet rapporterade hepatit B-fall påverkas framför allt av hur många kroniska infektioner som rapporteras bland immigranter smittade före ankomst till Sverige. Färre fall av akut hepatit B har rapporterats under 2011 jämfört med föregående femårsperiod till följd av färre fall bland injektionsmissbrukare. Antalet rapporterade fall av akut hepatit B bland injektionsmissbrukare varierar över tiden och påverkas av olika faktorer som lokala utbrott och immunitetsläget i gruppen till följd av vaccination, alternativt genomgången infektion. Andra faktorer som påverkar är förändringar i testningsfrekvens eller ändrade injektionsvanor och tillgång till rena sprutor och kanyler.

För att minska spridning av hepatit B är det nödvändigt att personer med förhöjd risk att smittas nås med lätt tillgänglig testning, rådgivning och vaccination. Det är också viktigt att personer som redan bär på en kronisk infektion diagnostiseras och får kunskap om sin infektion, så att de inte riskerar att föra smittan vidare. Sprutbytesprogram för injektionsmissbrukare kan minska risken för blodsmitta och öka tillgången till testning och vaccination i denna grupp. Därmed minskas risken för utbrott av hepatit B och C och hiv. Vaccination mot hepatit B rekommenderas även till andra grupper, exempelvis män som har sex med män

Rekommendationer för profylax mot hepatit B