Fortfarande rapporteras årligen ett högt antal hepatit C-fall. Till största delen handlar det om personer som är smittade sedan flera år tillbaka och som nu diagnostiserats i samband med utredning av till exempel av förhöjda levervärden, andra sjukdomssymtom eller i olika screeningundersökningar. Men varje år tillkommer också ett antal nysmittade och det är då främst personer som smittas via intravenöst missbruk.

Under 2004 anmäldes totalt 2979 fall av hepatit C. Kliniska anmälningar med epidemiologisk information hade inkommit för 1864 (1264 män, 600 kvinnor). En stor andel av de fall som enbart anmälts från laboratorierna har anmälts kliniskt långt tidigare men på grund av övergång till nya rapporteringssystem kopplas inte anmälningarna automatiskt.

Smittvägar

Fördelningen av smittvägar ser likadan ut som tidigare år det vill säga 64 % uppges smittade via intravenöst missbruk och för cirka 23 % är smittvägen okänd. Sexuell smitta uppges i 66 fall. 115 personer har smittats via blodtransfusioner, av dem har ett trettiotal smittade utomlands före ankomst till Sverige. De som infekterats i Sverige via blod hade blivit smittade för 1992.

Ålder

Medelåldern för de nyanmälda fallen är relativt hög och har inte förändrats under senare år men det har skett en förändring i åldersfördelningen. Man ser nu en två-pucklig åldersfördelning påfyllnad av yngre fall och det är då främst bland intravenösa missbrukare. Av de nyanmälda fallen i åldersgruppen 15–24 år är 85% missbrukare.

Kön

Dubbelt så många män som kvinnor anmäls varje år. Av iv-missbrukarna är 74 % män, av de sexuellt smittade är 68 % kvinnor. För övriga smittvägar, till exempel transfusionssmitta, anmäls lika många män som kvinnor.