Totalt anmäldes 2 134 fall (1 386 män, 734 kvinnor och 14 kön okänt). För 1 854 av dem finns kliniska data. Andelen kliniskt anmälda var större än 2006, 87 % mot 83 %. Intravenöst missbruk var som vanligt den dominerande smittvägen och stod för 992 av fallen. För en stor andel, 784 fall, var smittvägen okänd eller uppgift saknades. Av de 128 personer som smittats via blodtransfusion/blodprodukter uppgavs 86 vara smittade i Sverige någon gång före 1992, jämfört med drygt 50 fall årligen de senaste åren. Denna ökning tolkas som ett resultat av de ökade ansträngningar som gjorts för att hitta dessa blodmottagare.

Drygt 75 % av de kliniskt anmälda fallen var troligen smittade i Sverige, 7 % i Asien, 5 % i Östeuropa och 3 % i afrikanska länder. De utlandssmittade var främst personer som smittats före inflyttning till Sverige. För cirka 9 % saknas uppgift om smittland.

Medianåldern vid diagnostillfället, beräknad på samtliga fall, var relativt hög: 41 år för kvinnor och 39 år för män. Den var lägre för personer som smittats via intravenöst missbruk: 31 år för kvinnor (16–64 år) och 33 år för män (15–73 år). Skillnaden kan bero på att missbrukare oftare provtas vid olika sjukvårdskontakter men övriga först då infektionen börjar ge symptom, något som kan ta många år.

Av 68 nyanmälda hepatit C-fall från Södermanlands län inkom 56 för molekylär typning. Majoriteten av proverna tillhörde subtyp 1a (53 %), men mycket av 3a (19 %) och 2b (22 %) återfanns fortsatt. Ett fall var av 1b och 6a har även identifierats. De senaste 5 åren har genotyp 1a och 3a utgjort ungefär 30–40 % var av totala antalet typade stammar. Möjligen tenderade subtyp 1a att öka och 3a minska under 2007. Detta behöver dock bekräftas med fler typningar.

Genom typning och analys av sekvenserna har 3 smittsamband med 3 olika stammar identifierats där 2 angivit sexuell smitta och den tredje blodtransmission. Ett av de sexuella smittsambanden involverade subtyp 1a. Det andra sexuella smittsambandet var mellan 2 personer som bar på en identisk stam av subtyp 2b. Ytterligare 2 individer identifierades smittade med en annan 2b stam, varav den ena rapporterat blodtransfusion som smittväg.

Hepatit C

Figur. Antalet kliniskt anmälda hepatit C-fall per smittväg 1993–2007.