Under 2009 anmäldes 32 fall av hepatit D, varav 12 var kvinnor och 20 var män. Av dessa uppgavs 4 vara smittade i Sverige, 2 sexuellt och 2 via intravenöst missbruk. För 4 fall saknades uppgift om smittland och övriga fall uppgavs smittade i länder med medelhög eller hög förekomst av hepatit D före ankomst till Sverige.