Hivspridningen i Sverige visar en från år till år tämligen oförändrad bild och befinner sig på en internationellt sett låg nivå. Invandring av heterosexuellt smittade personer från högendemiska områden står, trots en viss minskning, fortfarande för en betydande del av de rapporterade fallen. Även bland dem som är bosatta i Sverige är ungefär en tredjedel smittade utomlands. ”Hivepidemin i Sverige” speglar pandemin i stort som en följd av internationella kontakter. Under 2006 anmäldes dock 101 personer som smittade i Sverige, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Trend

Sett över perioden 1996–2006 har antalet rapporterade fall i Sverige ökat. Variationer mellan enstaka år beror till största delen på förändringar i inflyttning från enskilda länder (figur 2).

Smittväg och kön

Till och med år 2006 har totalt knappt 7 500 personer med hivinfektion anmälts i Sverige och av dem lever idag ungefär 4 000. År 2006 anmäldes 390 nya fall i Sverige. Av dessa är 151 kvinnor och 236 män och för 3 fall saknades uppgift om kön. Antal smittade redovisas per smittväg och kön i tabell 1 nedan.

Tabell 1: Kön och smittväg för hivsmittade 2006

Smittväg

Kvinna

Man

Totalt

Heterosexuell

110

88

198

Sex mellan män

0

93

93

Intravenöst missbruk

7

28

35

Mor-barn

2

4

6

Okänt/övrigt

8

4

12

Saknas uppgift

24

19

43

Totalt

151

236

387*

* Uppgifter om kön saknas för tre fall

De tre vanligaste smittvägarna för hiv i Sverige är heterosexuell smitta, sex mellan män och intravenöst missbruk. De flesta fall som smittats heterosexuellt smittas innan ankomst till Sverige. Drygt 60 % av alla anmälningar med misstänkt heterosexuell smittväg kommer från storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. När smittan skett vid sex mellan män är fallen mer koncentrerade till storstadsregionerna som svarar för knappt 90 % av dessa fall. Då smittan skett genom intravenöst missbruk tas första positiva hivtest hos ungefär 80 % av fallen i Stockholm.

Under andra hälften av 2006 noterades ett ökat antal fall av hiv bland intravenösa missbrukare. Preliminära resultat från typningar av virus från dessa nydiagnostiserade fall talar för att ökningen beror på ett utbrott av smitta med en genetisk variant av hiv som kallas CRF01-AE. Virusvarianten har även påträffats hos nya fall med rapporterad heterosexuell smittväg, vilket innebär att virus kan ha spridits från missbrukare till deras sexuella kontakter. Hittills totalt har cirka 25 personer visats vara infekterade med denna hivvariant. Anhopningen av nya fall beror sannolikt på en så kallad founder-effekt, det vill säga att smittan har kommit in och därefter spridits bland en grupp missbrukare i Stockholmsområdet som tagit risker genom att dela sprutor. Risken är mycket stor att hiv förr eller senare tar sig in i en sådan grupp.

Smittväg och var smitta skett

I figur 1 sammanfattas hivepidemin i Sverige för de tre vanligaste smittvägarna. Staplarna visar antal anmälda per år och var smitta sannolikt skett oberoende patientens ursprung för respektive smittväg.

Hiv-infektion
Figur 1. Antalet hivanmälda per smittväg, anmälningsår och var smitta skett 1996 - 2006

Vad gäller sex mellan män är de flesta sannolikt smittade i Sverige. Sett över perioden 1996–2006 är läget relativt oförändrat med ungefär 40–50 årliga fall i Sverige. I de fall smitta vid sex mellan män inte ägt rum i Sverige är det vanligast att den skett i övriga Europa. Ingen större förändring har skett över tid beträffande någon specifik världsdel för anmälda fall i Sverige.

För hiv som troligtvis spridits via intravenöst missbruk är sannolikt smittland vanligtvis Sverige, därefter övriga Europa. Under perioden 1996–2006 varierar antal fall där sannolik smitta skett i Sverige mellan 10 och 35. De senaste 2 åren har antalet fall bland intravenösa missbrukare närapå fördubblats i Sverige. Däremot har det totala antalet rapporterade fall, alla sannolika smittvärldsdelar inkluderade, inte förändrats så mycket.

Vid heterosexuell smittväg kommer de flesta rapporterade fall i Sverige från Afrika, men antalet fall därifrån har minskat de senaste 2 åren, från drygt 140 fall till knappt 100. Relativt många rapporterade fall, omkring 50, kommer från Asien. Antal heterosexuella hivsmittor som uppgetts ha skett i Sverige ligger på en relativt oförändrad nivå mellan 20–30 årliga fall under den senaste 10-årsperioden.

Ålder

Vanligaste åldern vid diagnos är 25–39 år och inom det intervallet var det relativt jämnt fördelat mellan åldersgrupperna. Femårsintervallet med flest antal fall var mellan 35–39 år med 71 anmälningar. Rapporterade fall inom åldersintervallet 0–14 år var samtliga smittade utomlands, mestadels genom mor/barnsmitta. Bland dem som smittats heterosexuellt var flest smittade inom åldersintervallet 30–34 år. Smitta genom sex mellan män var vanligast mellan 35–39 år medan hivsmittade på grund av intravenöst missbruk var jämnt fördelade mellan 25–49 år.

Smitta med resistent virus

Under åren 2003–2005 har 5 % av undersökta nyupptäcka hivpatienter smittats med resistent virus. Under 2006 sågs motsvarande resistens hos 0 % av drygt 150 undersökta prover. Det är för tidigt att uttala sig om detta är ett trendbrott eller bara en temporär svacka. De svenska siffrorna är lägre än i många andra europeiska länder. Detta beror framför allt på att många patienter i Sverige har smittats i högendemiska länder i Afrika där bromsmedicinering hittills varit ovanligt. Den låga siffran beror eventuellt även på att den svenska hivvården är framgångsrik. I Sverige är virusnivån i blodet och därmed smittsamheten låg hos en absolut merpart (>90 %) av alla hivpatienter som får bromsmedicinering.

Smittland

Den största gruppen av det totala antalet hivanmälningar är från 1998 och framåt smittade före ankomst till Sverige, men gruppen har minskat de senaste två åren. De övriga två grupperna, bosatta i Sverige, är relativt oförändrade sett över perioden 1996–2006 och är idag tillsammans färre än de som smittats före ankomst till Sverige.

Hiv-infektion
Figur 2. Fördelning var smitta skett, inrikes eller utrikes 1996-2006, oberoende av ursprung

Aids

År 2006 anmäldes 60 fall som insjuknat i aids. Av dessa var 39 ”late testers” det vill säga patienter som fått aidsdiagnos inom 90 dagar efter det att de fått sin första positiva hivdiagnos. Således insjuknade 21 tidigare kända hivsmittade patienter i aids under året. Av de 60 aidsanmälningar som rapporterats 2006 var 37 smittade före ankomst till Sverige, 7 bosatta i Sverige men smittade utomlands och 11 var bosatta och smittade i Sverige. 2 rapporterade fall har varit tillfälligt boende i Sverige och för övriga 3 fall är uppgifterna okända.

Blodgivarscreening hepatit B, C och hiv 2006

Ytterligare statistik

1. Hiv per år smittväg och kön (Excel-dokument, 20 kB)

3. Hiv per år och smittväg (Excel-dokument, 26 kB)

4. Hiv medelålder (Excel-dokument, 22 kB)

5. Hiv per anmälningsår, smittväg och smittort (Excel-dokument, 24 kB)

6. Hiv per smittort och hemort (Excel-dokument, 19 kB)

7. Hiv smitta per världsdel (Excel-dokument, 15 kB)

8. Aids (Excel-dokument, 18 kB)