Till och med 2007 har 8014 personer med hiv-infektion rapporterats varav 70 % (5617) är män. Av de anmälda beräknas omkring 4500 leva med hiv i Sverige idag.
Antalet nyrapporterade fall av hiv har i Sverige legat relativt konstant sedan slutet av 1980- talet fram till 2002 med knappt 300 fall per år men under de senaste åren har det skett en ökning. Under 2007 anmäldes 541 personer med hiv vilket är det högsta antalet rapporterade fall ett enskilt år sedan 1986 då hiv nyligen blivit möjligt att diagnostisera (se Figur 1. Antal anmälda fall med hiv-infektion i Sverige 1988-2007 (Excel-dokument, 25 kB)).

Genomsnittsåldern för de anmälda fallen ligger jämfört med andra sexuellt överförda sjukdomar relativt högt. För de tre viktigaste smittvägarna (heterosexuell, män som smittats genom sex med män samt intravenöst missbruk, (se Figur 2. Fall av hiv anmälda 2002-2007 per smittväg (Excel-dokument, 792 kB)) ligger snittåldern oförändrat mellan 35 och 40 år vid diagnos. De få anmälda under 25 år är oftast smittade före inflyttningen till Sverige.

Av de anmälda har cirka 50 % smittats i länder med hög förekomst av hiv, före ankomst till Sverige (se Figur 3. Hiv-anmälda i Sverige 2002-2007 per smittland och hemort oberoende av ursprung (Excel-dokument, 29 kB)). Under 2007 ökade antalet personer som flyttar till Sverige med en hiv-infektion vilket är en spegling av migrationsströmmar till Sverige. Däremot ses ingen ökning bland bosatta i Sverige som smittats utomlands. I 41 fall har personer bosatta i Sverige blivit smittade vid utlandsvistelser. Här utgör svenska män smittade i Asien den största gruppen, men fall där immigranter smittats vid återbesök i sina hemländer, framför allt i högprevalenta länder i Afrika, förekommer också.

Inhemsk smittspridning

Antal personer som smittats i Sverige har visat på en stor ökning de senaste två åren med 178 fall anmälda 2007 jämfört med i genomsnitt 88 anmälda per år under den senaste femårsperioden. Ökningen ses i alla grupper men främst bland män som har sex med män och bland intravenösa missbrukare (se Figur 4. Hiv-smittade i Sverige per smittväg 2002-2007 (Excel-dokument, 744 kB)). Bland män som har sex med män anmäldes 81 fall under 2007 jämfört med i genomsnitt 45 män under den föregående 5-årsperioden.

Uppgången har framförallt skett i Stockholms län och i mindre utsträckning i Skåne (se Figur 5. Anmälda fall av hiv smittade i Sverige bland män som har sex med män 2002-2007, per år och landsting (Excel-dokument, 718 kB)). Detta är en utveckling som iakttagits i andra nordeuropeiska storstäder och är tecken på ett ökat risktagande. Antalet personer anmälda som smittade genom intravenöst missbruk var 2007 52 stycken jämfört med i genomsnitt 21 under den föregående 5-årsperioden. Av fallen är 49 anmälda från Stockholmsregionen där det under de senaste åren pågått en smittspridning bland intravenösa missbrukare. Intensifierad provtagning har också skett i denna grupp.

Även för heterosexuell smitta har en viss ökning av inhemsk smitta skett till 40 fall jämfört med i medeltal 27 under den föregående 5-årsperioden. Nära hälften av dessa har smittats efter immigration till Sverige, vilket visar att utlandsfödda i Sverige som grupp löper större risk än svenskfödda att smittas här.

För många personer anmälda under 2007 är smittvägen ännu inte känd. För personer som smittats i sina hemländer före ankomst till Sverige är det många som inte med säkerhet kan fastställa hur de smittats, till exempel via sjukvård eller sexuellt. Under året anmäldes tio personer där trolig smittväg uppgavs som mor-barnsmitta. Nio av dessa hade smittats före ankomst till Sverige.

Under 2007 anmäldes 65 fall av aids jämfört med i genomsnitt 48 fall under den senaste 5-årsperioden.

Aids

Sammanlagt rapporterades 71 fall av aids under 2007. Detta är det högsta antalet sedan 1996.

Av de insjuknade hade 18 en tidigare känd hiv-infektion. Detta tal är oförändrat sedan hiv-behandling blev tillgänglig och har sedan 1998 varit i medeltal 19 per år. Av de 18 som under 2007 insjuknade trots tillgång till behandling var 4 ursprungligen smittade genom intravenöst missbruk, 11 heterosexuellt och 3 genom sex mellan män. Bland de heterosexuellt smittade var 7 födda i Afrika, 2 i Asien och en vardera i Sverige och övriga Europa. I två fall hade personerna nyligen invandrat med känd hiv-infektion från Afrika och där sannolikt ej haft tillgång till optimal hiv behandling.

För 53 personer gäller att de fick sin hiv-infektion diagnostiserad först i samband med insjuknande i aids, definierat som <3 månader mellan hiv och aids diagnos. Detta är det största antalet sena diagnoser noterat i Sverige, i medeltal har under 1988-2006 antalet varit 32 personer per år. Av patienterna med samtidig hiv och aids diagnos 2007 var 22 födda i Sverige, 3 i övriga Europa, 15 i Afrika, 3 i Amerika, 9 i Asien och för en saknas uppgift.

Ursprungliga smittvägen var i 2 fall genom intravenöst missbruk, i 24 fall heterosexuellt, i 17 fall genom sex mellan män och i 3 fall mor-barn smitta. Bland heterosexuella finns årligen ett litet antal svenskfödda som smittats genom heterosexuella kontakter framförallt utomlands men det stora antalet utgörs av personer inflyttade till Sverige. I enstaka fall har hiv och aidsdefinierande tillstånd som TBC diagnostiserats och/eller behandlats redan i hemlandet och hos några har insjuknandet skett kort tid efter inflyttning men flertalet har levt många år i Sverige utan att hiv-infektionen upptäckts. Nytt för 2007 är en ökning av antalet män smittade genom homosexuella kontakter, vanligen i Sverige, vars hiv-infektion inte har upptäckts förrän insjuknande i aids skett.

/Malin Arneborn, Anders Blaxhult