Till och med år 2008 har totalt 8455 hiv-fall anmälts i Sverige, varav cirka 5 000 beräknas leva med hiv i Sverige idag. 448 fall anmäldes 2008, vilket är 93 fall färre än 2007. Minskningen ses både i gruppen bosatt i Sverige smittad i Sverige och i gruppen smittad före ankomst till Sverige (se figur 1). Om man bortser från rekordåret 2007 ser vi dock en trend med en svag ökning sedan 2000 av antalet personer smittade i Sverige.

Figur 1. Antal anmälda hiv-fall i Sverige 1989-2008 smittade i Sverige, utomlands alternativt före ankomst till Sverige

Figur 1

43 % av alla fallen 2008 rapporterades från Stockholms läns landsting (se figur 2).

Figur 2: Antal rapporterade hiv-fall 2008 per storstadsregion och övriga landsting

Figur 2

Smittad före ankomst till Sverige

Av alla anmälda hiv-fall 2008 har över hälften smittats (56 %) före ankomst till Sverige i länder med hög förekomst av hiv, framförallt afrikanska länder söder om Sahara samt Thailand. I denna grupp dominerar den heterosexuella smittvägen som står för 76 % av fallen. Antal fall som rapporteras där smittan har skett före ankomst till Sverige påverkas av den aktuella migrationsströmmen. Det finns cirka 40 mottagningsenheter spridda över landet som erbjuder asylsökande bostad, vilket påverkar antalet rapporterade hiv-fall i de berörda landstingen.

Bosatt i Sverige smittad utomlands

Vad gäller personer bosatta i Sverige som smittats utomlands ses ingen större skillnad i antal fall rapporterade 2008 jämfört med tidigare år. 48 fall rapporterads 2008 i denna grupp, jämfört med i medel 46 fall per år den senaste 10-årsperioden. Här utgör svenska män smittade i Asien, vanligtvis Thailand, den största gruppen. Det förekommer också att immigranter smittats vid återbesök i sina hemländer, framför allt i högprevalenta länder i Afrika.

Bosatt i Sverige smittad i Sverige

115 fall bosatta i Sverige och smittade i Sverige (21 kvinnor 94 män) rapporterades. Detta är en minskning jämfört 2007 då 176 fall rapporterades i denna grupp. Minskningen ses för alla smittvägar men är störst bland intravenösa missbrukare (se figur 3). Även om antalet fall rapporterade 2008 är lägre än året innan ser vi som ovan nämnts sedan år 2000 en trend med en svag ökning av antal rapporterade hiv-fall smittade i Sverige, framförallt via homosexuella kontakter men även heterosexuella kontakter.

Figur 3. Smittade i Sverige bostass i Sverige, antal anmälda fall per smittväg

Figur 3

Det har varit mycket debatt det senaste året om smittade i Sverige i åldersgruppen 15-24 år. Under 2008 rapporterades sju personer i denna grupp, samtliga är över 19 år. Se tabell 1.

Tabell 1. Antal hiv-fall rapporterade 2008 bosatta i Sverige samt smittade i Sverige, uppdelat på åldersgrupp och kön

Män Kvinnor
Åldersgrupp 20-24 25-29 30-39 40-49 50+ Tot 20-24 25-29 30-39 40-49 50+ Tot
Heterosexuell smitta 1 7 3 5 11 1 2 5 4 5 16
Intravenöst missbruk 1 8 3 12 1 1 1 1 4
Homosexuell smitta 4 9 26 15 9 63
Uppgift saknas 1 1 1 3 1 1
Totalt 5 9 34 26 18 94 2 3 6 5 6 21

Smittade via intravenöst missbruk

Under 2006-2007 har det pågått ett utbrott bland intravenösa missbrukare i Stockholm vilket lett till intensifierad provtagning och upptäckt av ovanligt många fall 2007. Detta utbrott verkar ha klingat av 2008.

Smittade via homosexuella kontakter

63 fall rapporterades smittade via homosexuell kontakt 2008 vilket är en minskning jämfört med 2007 då 80 fall rapporterades i denna grupp. 2007 sågs en kraftig ökning av antalet fall med rapporterad homosexuell smittväg, vilket föregicks av liknande utveckling i andra nordeuropeiska storstäder. Även om antalet anmälda fall är färre i år än 2007 så finns det under 2000-talet en trend till långsam ökning, vilket indikerar ett ökat risktagande i denna grupp.

Smittade via heterosexuella kontakter

32 fall rapporterades smittade heterosexuellt i Sverige under året (16 män, 16 kvinnor). Av dessa var 5 av männen samt 5 av kvinnorna utlandsfödda, vilket visar att utlandsfödda som grupp löper högre risk än svenskfödda att smittas i Sverige. Sedan år 2000 ser vi en svag ökning av antal fall även i denna grupp.

Smittspridning av resistent hiv

Folkhälsomyndigheten kartlägger även om det sker smittspridning av hiv som är resistent mot bromsmediciner. Under 2008 sågs smitta med resistent hiv hos cirka 5 % av undersökta nydiagnostiserade hiv-patienter. Denna siffra är något högre än för 2007, men är fortfarande låg vid internationell jämförelse. Att smitta med resistent hiv är relativt ovanligt i Sverige kan förklaras dels av att många patienter har smittats i länder med begränsad tillgången på bromsmediciner, men troligen även av att svensk hiv-vård är framgångsrik vilket innebär att patienter som får bromsmediciner oftast har låg smittsamhet.

/Malin Arneborn, Frida Hansdotter, Avd för epidemiologi