Hivstatistiken baseras på anmälningar med avpersonifierad kod – läs förklarande text ovan.

Hiv i Sverige, OH-presentation (PDF, 63 kB)

Till och med december 2009 har det totalt anmälts 8 935 fall av hivinfektion i Sverige, varav 2 310 har fått aidsdiagnos och 2 045 har rapporterats avlidna (med reservation för underrapportering av avlidna). 30 procent av de anmälda är kvinnor. Antalet hivinfekterade som lever i Sverige idag beräknas vara drygt 5 000 personer.

Hivspridningen har ökat långsamt över tid och epidemin i Sverige har därmed utvecklat sig i likhet med övriga västeuropeiska länder med en låg incidens. Initialt var det framförallt män som har sex med män (MSM) som var den hårdast drabbade gruppen, och det är fortfarande den grupp som dominerar när det gäller inhemsk smitta.

En stor andel av de fall som diagnostiserats i Sverige från början av 1990-talet och framåt var hivinfekterade redan vid ankomst till Sverige. Ökningen som ses bland dessa speglar en ökad förekomst av hiv i världen och en ökad global migration. Variationer mellan olika år är också en spegling av förändringar i flykting- och migrationsströmmar till Sverige, något som ger utslag i det totala antalet nyupptäckta fall i Sverige.

Antalet nyrapporterade fall av hiv har legat relativt konstant sedan slutet av 80-talet fram till 2002 med omkring 300 fall per år, men under de senaste åren har en viss ökning skett. De största grupperna av de rapporterade fallen är heterosexuellt smittade före ankomst till Sverige och män som har sex med män smittade i Sverige. Drygt 50 procent av anmälningarna kommer från Stockholms län, 14 procent från vardera Västra Götaland och Skåneregionen och resten från övriga riket.

Rapporterade fall av hivinfektion 2009

Totalt anmäldes 486 fall av hivinfektion under 2009 vilket är 38 fler fall jämfört med föregående år. 221 av fallen anmälda 2009 var heterosexuellt smittade, 134 smittade via sex mellan män och 27 smittade via intravenöst missbruk. Nio barn blev smittade i samband med graviditet och förlossning. För 95 personer saknas uppgift om smittväg.

Hiv-infektion

Antal rapporterade fall av hivinfektion för de tre vanligaste smittvägarna per anmälningsår och var smitta skett. Mörk stapel troligen smittad i Sverige, ljus stapel troligen smittad utomlands.

Smittade före ankomst till Sverige

Av alla anmälda hivfall 2009 har, liksom föregående år, över hälften (54 procent) smittats före ankomst till Sverige i länder med hög förekomst av hiv. Framförallt afrikanska länder söder om Sahara samt i Thailand. Bland dessa dominerar den heterosexuella smittvägen, som står för 58 procent av fallen.

Bosatta i Sverige och smittade utomlands

Vad gäller personer bosatta i Sverige som smittats utomlands ses ingen större förändring i antal fall rapporterade 2009 jämfört med tidigare år. 46 fall rapporterades 2009 i denna grupp. Här utgör svenska män smittade i Asien, vanligtvis Thailand, den största gruppen. Det förekommer också att immigranter smittats vid återbesök i sina hemländer, framför allt i afrikanska länder med hög hivprevalens.

Bosatta i Sverige och smittade i Sverige

108 fall som är bosatta i Sverige och smittade i Sverige (21 kvinnor 87 män) rapporterades under året, vilket var ungefär lika många som föregående år. Sedan år 2005 ses en långsamt ökande trend av antal rapporterade hivfall smittade i Sverige, framförallt via homosexuella kontakter. För två av fallen saknades uppgift om smittväg.

Smittade i Sverige via heterosexuell kontakt

Under 2009 rapporterades 28 fall av heterosexuellt smittade och bosatta i Sverige (15 män, 13 kvinnor) att jämföra med 34 fall (17 män och 17 kvinnor) 2008. Av de anmälda 2009 var 21 personer födda utomlands, vilket visar att utlandsfödda som grupp löper högre risk än svenskfödda att smittas i Sverige. Sedan år 2000 ses en långsam ökning av antal fall i denna grupp.

Män som har sex med män smittade i Sverige

59 fall rapporterades smittade i Sverige via homosexuell kontakt 2009 jämfört med 62 fall 2008. 2007 sågs en topp av antalet inhemska fall med rapporterad homosexuell smittväg, vilket föregicks av liknande utveckling i andra nordeuropeiska storstäder. Under 2000-talet finns en trend till långsam ökning i denna grupp, vilket indikerar ett ökat risktagande i MSM-gruppen.

Smittade via intravenöst missbruk

17 hivfall smittade via intravenöst missbruk rapporterades 2009, jämfört med 16 rapporterade 2008.

Graviditet och förlossningssmitta

Två hivinfekterade barn har rapporterats under året.

Kontaktpersoner:

Malin Arneborn, epidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Jan Albert, professor, Folkhälsomyndigheten