Hivstatistiken baseras på anmälningar med avpersonifierad kod – läs förklarande text ovan.

Hiv i Sverige, OH-presentation (PDF, 196 kB)

Totalt har det från hivepidemins start i början av 1980-talet fram till slutet av år 2010 anmälts 9 400 hivinfekterade personer varav 2 346 har fått aidsdiagnos och 2 182 har rapporterats avlidna. För grupperna aidsdiagnos och avlidna finns troligen en underrapportering som sannolikt är störst för dödsfallen. Ett okänt antal hivsmittade har också flyttat från Sverige och antalet hivinfekterade som idag lever i Sverige med känd hivdiagnos beräknas till drygt 5 300 personer.

Trend

Antalet i Sverige nyupptäckta hivsmittade har ökat långsamt de senaste tio åren, vilket liknar situationen i andra västeuropeiska länder med en låg hivincidens.

Initialt var det framför allt män som har sex med män (MSM) som var den stora drabbade gruppen och de dominerar fortfarande den inhemska smittan. Sammantaget och oberoende av smittland är heterosexuellt smittade idag den största gruppen. En stor andel av de fall som diagnostiserats i Sverige från början av 1990-talet och framåt är immigranter som har varit hivinfekterade vid ankomst till Sverige. Ökningen bland dessa speglar en ökad förekomst av hiv i världen och ökad global migration.

Variationer mellan olika år är också en spegling av förändringar i flykting- och migrationsströmmar till Sverige, vilket ger utslag i totalantalet nyupptäckta fall i Sverige.

Antalet nyrapporterade fall av hiv har varit relativt konstant sedan slutet av 1980-talet fram till 2002 med omkring 300 fall per år, men under de senaste åren har det skett en viss ökning. Den största gruppen av nyanmälda är heterosexuellt smittade före ankomst till Sverige följd av MSM och som smittats i Sverige.

Rapporterade fall 2010

Totalt anmäldes 465 hivinfekterade under 2010, varav 217 var heterosexuellt smittade, 122 smittade via sex mellan män och 27 smittade via intravenöst missbruk. 13 barn var smittade i samband med graviditet och förlossning varav alla utom 2 smittades i sina hemländer före immigration till Sverige. För 86 personer saknas för närvarande uppgift om smittväg. Det totala antalet anmälda 2010 skiljer sig inte mycket från 2009.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion för de tre vanligaste smittvägarna per anmälningsår och var smitta skett

Figur 1. Antal rapporterade fall av hivinfektion för de tre vanligaste smittvägarna per anmälningsår och var smitta skett

Smittade före ankomst till Sverige

Av alla anmälda hivfall 2010 har 261 personer (56 %) smittats före ankomst till Sverige. Framför allt har smittan skett i länder med hög hivförekomst i den generella befolkningen såsom afrikanska länder söder om Sahara samt i Thailand. Detta är ungefär lika många som den senaste femårsperioden. Bland dessa utgjorde heterosexuell smittade 145 fall (55 %), 36 personer (14 %) hade smittats via sex mellan män, 8 uppgav smitta via intravenöst missbruk, 8 barn var smittade under graviditet och/eller förlossning och för 61 fall saknas för närvarande uppgift om smittväg.

Bosatta i Sverige och smittade utomlands

45 personer bosatta i Sverige rapporterades smittade i samband med resor eller vistelse utomlands 2010 vilket är jämförbart med genomsnittet den senaste femårsperioden. Heterosexuell smittväg uppgavs för 26 av fallen (6 kvinnor och 20 män), varav de svenska männen utgjorde den största gruppen med 14  smittade i Asien, vanligtvis Thailand. Det förekom också att immigranter smittats vid återbesök i sina hemländer, framför allt i afrikanska länder med hög hivprevalens.

17 män uppger MSM-smitta och de flesta hade smittats i Västeuropa. 3 män hade smittats via intravenöst missbruk i norra Europa. För övriga anmälda saknas för närvarande uppgifter.

Bosatta och smittade i Sverige

106 personer som var bosatta i Sverige vid smittillfället (26  kvinnor, 80 män) rapporterades hivsmittade under 2010.

Detta är samma nivå som genomsnittet de senaste fem åren med undantag för 2007 då 175 personer anmäldes i denna grupp.

Heterosexuell smitta i Sverige

29 personer rapporterades heterosexuellt smittade i Sverige under 2010 (17 kvinnor 12 män,) att jämföra med 30 i genomsnitt den senaste femårsperioden.
Av de som anmäldes under 2010 var hälften av personerna födda utomlands, vilket visar att utlandsfödda som grupp löper högre risk än svenskfödda att smittas i Sverige.

Män som har sex med män smittade i Sverige

2010 rapporterades 55 MSM smittade i Sverige jämfört med 59 per år den senaste femårsperioden, undantaget 2007 med 80 rapporterade fall. Även om antalet anmälda gått ned sedan toppåret 2007 ligger det fortsatt på en relativt hög nivå jämfört med 1990-talet.

Smittade via intravenöst missbruk i Sverige

18 intravenösa missbrukare anmäldes smittade under året och incidensen nysmittade bland dessa ligger sedan ett par år på en stabil nivå.

Graviditet- och förlossningssmitta i Sverige

2 barn till infekterade mödrar, som sannolikt smittats under graviditet eller förlossning i Sverige, har rapporterats under året. Ytterligare uppgifter saknas för närvarande. Mellan 2000 och 2010 har 7 barn smittats i samband med graviditet och förlossning i Sverige.

Aids

Aids, som är slutstadiet av hivinfektionen, var en anmälningspliktig sjukdom 1985–2000 och är därefter en frivillig komplettering till hivanmälan. Likaså är uppgift om att hivsmittade avlidit en frivillig information där uppgift om det varit en hiv-/aidsrelaterad död eller om personen avlidit av annan orsak inte anges. Till och med 2010 har 2 346 aidsfall och 2 045 dödsfall rapporterats bland samtliga hivanmälda.

I Sverige hade vi en ökning av anmälda aidsfall fram till 1995, då 198 personer rapporterades med aids. När den moderna hivbehandlingen infördes från 1996 minskade antalet aidsfall snabbt liksom dödsfall blandhivinfekterade. Under senare år har de nyrapporterade aidsfallen legat på en relativt konstant nivå, med mellan 40 och 70 anmälda fall per år. Under 2010 rapporterades 34 aidsfall i landet. Att antalet rapporterade aidsfall fortfarande är högt beror främst på att en stor del av de hivinfekterade redan har sin aidsdiagnos vid ankomst till Sverige.

Screening

Mödravårds-screening (MVC)

Totalt har 321 kvinnor med hivinfektion identifierats genom MVC och abortscreening sedan dessa startade i Sverige 1987. Dessa kvinnor har inte tidigare testats positiva för hiv i Sverige. Drygt hälften av de rapporterade (56 %) har kommit från högendemiska områden i Afrika, 15 % har kommit från Asien och 20 % har varit smittade i Sverige. Heterosexuell smittväg har uppgivits för 285 fall, 4 har varit smittade via intravenöst missbruk och för de övriga är smittvägen inte fastställd. Under 2010  identifierades 16 kvinnor i screeningen.

Blodgivarscreening

Hösten 1985 infördes obligatorisk blodgivarscreening avseende hiv i landet. Det finns omkring 250 000 aktiva blod- och plasmagivare i Sverige och varje år registreras cirka 40 000 nya givare. Ungefär samma antal slutar att ge blod eller gör uppehåll. Totalt har 69 hivpositiva personer identifierats via blodgivarscreeningen sedan 1985. Av dessa har 37 uppgivit att de smittats via sex mellan män, 29 har uppgivit heterosexuell smitta och för övriga saknas information om smittväg. I genomsnitt identifieras 2 hivinfekterade blodgivare per år. I Sverige har ingen blivit smittad via blod sedan 1986. De fall som rapporterats som blodsmitta därefter har samtliga smittats i andra länder. Under 2010 identifierades 1 hivinfekterad person i screeningen. Se tabell nedan:

Hiv-infektion