Hiv/aids blev anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen 1983. Sedan dess har det fram till slutet av år 2011 rapporterats totalt 9 891 fall av hivinfektion, varav 2 428 har fått aidsdiagnos och 2 131 har rapporterats avlidna. I slutet av 2011 fanns det cirka 5 800 personer med känd hivdiagnos och med behandlingskontakt inom svensk sjukvård. Det motsvarar en prevalens på cirka 60 personer per 100 000 invånare.

Utfall och trend

2011 rapporterades 465 fall (5 fall/100 000 invånare). Det är en minskning jämfört med 2010 då 491 fall rapporterades (siffran är korrigerad), men antalet ligger på samma nivå som det genomsnittliga antalet under föregående femårsperiod. En svagt ökande trend av rapporterade fall av hivinfektion har observerats i Sverige sedan 2003 (figur 1). Under 1990-talet rapporterades i genomsnitt 280 fall per år. Sedan 2003 har det i medeltal rapporterats 440 fall per år.

Figur 1. Totalt antal rapporterade fall av hivinfektion per år 2000 – 2011 och antalet av dessa som är födda i Sverige respektive i annat land

Hiv-infektion

Åtminstone 66 av de 465 fallen (14 procent) hade diagnostiserats tidigare i annat land och kände till sin diagnos innan de flyttade till Sverige. Enligt de svenska hivklinikernas kvalitetsregister, InfCareHIV, diagnostiserades 60 procent av alla patienter 2011 i ett sent skede då infektionen redan hade en sådan påverkan på immunförsvaret att hivbehandling rekommenderas. Majoriteten av dem som diagnosticerades sent var immigranter som smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige, men sen diagnos förekommer även bland svenskfödda.

Ålder och kön per smittväg

Av fallen var 293 män (63 procent) och 171 kvinnor. För ett fall saknas information om kön. Medianåldern för män vid fallanmälan var 38 år och för kvinnor 32 år. Medianåldern skiljer sig åt beroende på smittväg. För män som smittats via heterosexuell kontakt var medianåldern 41 år vid anmälan medan den för kvinnor var 33 år. För män som smittats genom sex med män var medianåldern 37 år. För män som smittats genom injektionsmissbruk var medianåldern 41 år medan kvinnliga injektionsmissbrukare hade en medianålder på 33 år. Det kan skilja flera år mellan åldern vid anmälan och åldern vid smittotillfället.

Smittväg och smittland

Av samtliga rapporterade fall 2011 var 256 (55 procent) smittade genom heterosexuell kontakt, 106 (23 procent) genom sex mellan män, 22 (5 procent) utlandsfödda barn hade smittats via modern i samband med förlossning, 14 (3 procent) via injektionsmissbruk, 5 (1 procent) var utlandssmittade via blod eller blodprodukt. För 8 fall (2 procent) uppgavs annan smittväg och för resterande 53 fall (11 procent) saknas uppgift om smittväg. Detta beror på att de flesta smittats före ankomst till Sverige, och att smittvägen därför varit svår att utreda.
Av samtliga rapporterade fall hade 345 (74 procent) smittats utomlands och av dessa var 84 procent (291 fall) födda utomlands. Av de utlandsfödda hade 56 procent kommit till Sverige under 2011, och 80 procent 2009 eller senare. De flesta utlandsfödda var immigranter från länder med hög förekomst av hiv i befolkningen och hade smittats heterosexuellt före ankomsten till Sverige (figur 2).

42 svenskfödda personer rapporterades smittade utomlands 2011. Det är något lägre än genomsnittet för föregående femårsperiod, då 50 fall rapporterades per år vilket beror på att något färre män rapporterades ha smittats via homosexuella kontakter utomlands. Majoriteten, 28 fall (25 män och 3 kvinnor), var svenskfödda som smittats utomlands och hade smittats via heterosexuella kontakter, vilket är i nivå med föregående femårsperiod. Smittländerna för svenskfödda som smittats utomlands skiljer sig åt beroende på smittväg. Thailand var det vanligaste landet bland dem som smittats genom heterosexuella kontakter i utlandet (68 procent), medan män som smittats utomlands genom sex med män vanligen hade smittats i västeuropeiska länder (90 procent).

107 av alla fall (23 procent) rapporterades ha blivit smittade i Sverige varav majoriteten, 63 fall (59 procent), var män som smittats genom sex med män (figur 3). Färre fall har rapporterats per år i denna grupp under 2010 och 2011 jämfört med den föregående femårsperioden (figur 3), men fortfarande är det bland män som har sex med män som majoriteten av de inhemska fallen rapporteras. Smitta genom heterosexuell kontakt i Sverige rapporterades för 34 fall (32 procent), 19 män och 15 kvinnor. Bland personer smittade i Sverige utgjorde utlandsfödda 62 procent av de heterosexuellt smittade fallen och 35 procent av de homosexuellt smittade männen. Endast sju personer rapporterades ha smittats via injektionsmissbruk i Sverige 2011. Detta är en stor skillnad jämfört med föregående femårsperiod då i medeltal 27 fall per år rapporterades som inhemsk smitta i denna grupp.

Figur 2. Rapporterad smittväg för fall av hivinfektion som smittats utomlands 2000-2011

Hiv-infektion

Figur 3. Rapporterad smittväg för fall av hivinfektion som smittats i Sverige 2000 - 2011

Hiv-infektion

Geografisk spridning i Sverige

Incidensen under 2011 varierade mellan länen från 1 fall till 10 fall per 100 000 invånare. I genomsnitt rapporterades 5 fall per 100 000 invånare i landet. Högst incidens, 9 fall per 100 000 invånare, rapporterades från Västernorrland, Gävleborg och Stockholm. Stockholm stod ensamt för 40 procent av alla rapporterade fall.

Aids

Aids, som är slutstadiet av hivinfektionen, var anmälningspliktigt i Sverige 1983–2005. Därefter är information om patienten utvecklat aids en frivillig komplettering till den obligatoriska hivfallanmälan. Antalet rapporterade fall av aids var som högst 1995 då 198 fall rapporterades. Sedan introduktionen 1996 av den nya effektivare hivbehandlingen har dock antalet rapporterade aidsfall minskat och stabiliserats. 2011 rapporterades 53 fall, framför allt bland immigranter som smittats före ankomsten till Sverige. Antalet rapporterade fall av aids 2011 är i nivå med medeltalet rapporterade fall den senaste femårsperioden (55 fall per år).

Analys

Ökningen som observerats av totala antalet rapporterade fall sedan 2003 är framför allt relaterad till ett ökat antal fall bland immigranter smittade före ankomsten till Sverige. Ökningen av antalet fall som sågs bland män som har sex med män 2005-2009 ser nu ut att ha stannat av. Det är dock förtidigt att säga om detta är ett trendbrott. Färre fall har även rapporterats bland injektionsmissbrukare smittade i Sverige med endast 7 fall rapporterade i gruppen under 2011. Om denna minskning i antal rapporterade fall beror på ändrade injektionsvanor, ökad tillgång till rena sprutor och kanyler, eller minskad testing i gruppen är oklart.

Antal rapporterade fall av hivinfektion i Sverige speglar framför allt den globala förekomsten av hiv och migrationsströmmar. En majoritet av de nyupptäckta fallen återfinns bland immigranter från länder i världen där hiv är vanligare än i Sverige. Den inhemska smittspridningen är fortsatt låg och framför allt begränsad till grupper med högre risk att smittas. Tack vare dagens effektiva hivbehandling med kraftigt minskad dödlighet som följd lever allt fler människor med hiv i Sverige vilket gör att prevalensen ökar något i befolkningen för varje år. Hivbehandling bidrar också till minskad smittsamhet och sannolikt minskad smittspridning i befolkningen. Alla hivpatienter i Sverige som är i kontakt med svensk sjukvård och är i behov av behandling får det, vilket motsvarar 80 procent av patienterna. Även om prevalensen i den svenska befolkningen (0,06 procent) är mycket låg internationellt sett, är förekomsten bland injektionsmissburkare och bland män som har sex med män avsevärt mycket högre än i befolkningen som helhet. Bland män som har sex med män var den självrapporterade hivprevalensen i Sverige 4,8 procent i den europeiska EMIS-studien 2010. Även om denna siffran är hög jämfört med den generella befolkningen i Sverige så är det dock en lägre prevalens än vad som rapporterats bland män som har sex med män i flertalet Västeuropeiska länder.