Influensarapport vecka 4, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 4 februari 2022 och redovisar influensaläget vecka 4 (24 – 30 januari).

Läget i Sverige

Spridningen av influensa avtog ytterligare i hela landet under vecka 4 och influensaaktiviteten är nu mycket låg. Influensaaktiviteten motsvarar den nivå som vanligtvis ses under senvåren när den årliga epidemin går mot avslut. Antalet laboratorieverifierade fall har mer än halverats för varje vecka sedan årsskiftet. Totalt rapporterades 58 fall vecka 4, varav 56 fall influensa A och 2 fall influensa B. Av de prover som subtypats hittills i Sverige under säsongen är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats. Utvecklingen av influensaaktiviteten under januari är ovanlig och skiljer sig från en typisk influensasäsong, då smittspridningen vanligtvis ökar från mitten av månaden när många återvänder till våra skolor och arbetsplatser. Restriktioner för att begränsa spridningen av covid-19 samt effekter av den höga förekomsten av covid-19 under januari kan ha minskat spridningen av influensa. Hur influensaaktiviteten utvecklas kommande veckor är svårt att förutspå, därför följer Folkhälsomyndigheten influensaläget noga.

Under vecka 4 analyserades nära 23 000 prover för influensa, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 0,3 procent positiva för influensa, vilket är betydligt lägre än veckorna innan årsskiftet.

Antal bekräftade fall per 100 000 invånare har minskat senaste månaden i samtliga åldersgrupper. Antalet rapporterade fall per 100 000 invånare var lågt, under 1 fall i samtliga åldersgrupper, under vecka 4, se Figur 3. Totalt sett sedan vecka 40 har antalet rapporterade fall per 100 000 individer varit högst bland barn 5–14 år, följt av 65 år och äldre. Sammantaget sedan vecka 40 är andelen laboratorieverifierade fall högst i åldersgruppen 15–39 år (35 procent) följt av personer 65 år och äldre (24 procent).

Webbsök för influensa visade en mycket låg och minskande influensaaktivitet under vecka 4 jämfört med föregående vecka. Nivån är lägre jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en oförändrad och medelhög andel samtal under vecka 4. Den pågående spridningen av covid-19 samt ett förändrat beteende under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 13 prover analyserats för influensa under vecka 4 och alla var negativa för influensa A och B.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 4, se Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 4 har totalt 76 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 65 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 54 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre. Det rapporterade antalet patienter för de senaste veckorna bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen, särskilt vad gäller aktuell rapportvecka.

Läget i världen

I övriga Skandinavien var influensaaktiviteten fortsatt låg i både Norge och Danmark vecka 4 och ännu ses ingen tendens på ökad förekomst av influensa under januari. I Danmark rapporterades 33 fall av influensa under vecka 4 medan Norge rapporterade 97 fall influensa.

I övriga Europa minskade antalet laboratorieverifierade fall för tredje veckan i rad under vecka 3 medan antalet fall inom sentinelprovtagningen var i stort sett oförändrat vecka 3 jämfört med vecka 2. Mellan vecka 40 och vecka 3 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (94 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserar i snitt 14 procent av landets alla prover varje vecka, från att tidigare ha stått för cirka 3 procent av alla prover. Detta har påverkat statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 4 har 58 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 4 har 22966 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 4 var 0,25 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Norrland hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 4

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 4

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 4

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 4

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 0 0,0 119 75
Dalarna 1 0,3 226 79
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 0 0,0 133 46
Halland 4 1,2 224 67
Jämtland/ Härjedalen 0 0,0 67 51
Jönköping 2 0,5 242 66
Kalmar 3 1,2 161 65
Kronoberg 2 1,0 90 44
Norrbotten 3 1,2 451 181
Skåne 13 0,9 584 42
Stockholm 3 0,1 2 786 116
Sörmland 5 1,7 663 221
Uppsala 3 0,8 1 780 458
Värmland 2 0,7 161 57
Västerbotten 0 0,0 115 42
Västernorrland 6 2,5 137 56
Västmanland 3 1,1 669 241
Västra Götaland 5 0,3 673 39
Örebro 3 1,0 584 191
Östergötland 0 0,0 412 88
Totalt: 58 0,6 10 291 99