Influensarapport vecka 1, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 14 januari 2022 och redovisar influensaläget vecka 1 (3 – 9 januari).

Läget i Sverige

Flera övervakningssystem visar på en minskad influensaaktivitet i hela landet under vecka 1 jämfört med vecka 52. Totalt rapporterades 881 fall vecka 1, varav 871 fall influensa A och 10 fall influensa B. Under vecka 1 var antalet bekräftade fall per 100 000 invånare högst i Norrbotten, Västmanland, Dalarna, Örebro, och Kalmar. På grund av den breda provtagningen för covid-19 där många prover analyseras för både influensa, RSV och SARS-CoV-2, är antalet analyserade prover betydligt högre än under tidigare säsonger. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om andra orsaker till luftvägsinfektion.

Erfarenheter från tidigare säsonger har visat att influensaaktiviteten ofta mattas av något under jul- och nyårshelger då många är lediga, för att sedan öka igen i januari. Hur influensaaktiviteten utvecklas framöver är svårt att förutspå, därför följer Folkhälsomyndigheten influensaläget noga. Nya restriktioner för att begränsa spridningen av covid-19 kan även komma att påverka spridningen av influensa.

Efter en nedgång under vecka 51 och 52 ökade antalet prover analyserade för influensa vecka 1 och var något högre än antalet analyserade prover för vecka 50 nationellt, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 4 procent positiva för influensa, vilket är betydligt lägre än föregående veckor. Flera laboratorier har efterrapporterat data för antal analyserade prover för vecka 51 och 52 och därför har andelen positiva prover justerats för dessa veckor. Det är flera faktorer som kan tänkas påverka både provtagning och inrapporteringen av data under jul- och nyårsperioden, exempelvis en ändrad benägenhet hos individen att provta sig vid symptom samt att bemanningen för analyser av prover och rapportering av data är förändrad.

Sammantaget sedan vecka 40 är andelen laboratorieverifierade fall högst i åldersgruppen 15-39 år (35 procent) följt av personer 65 år och äldre (24 procent). Antal bekräftade fall per 100 000 invånare vecka 1 minskade i samtliga åldersgrupper och är sedan vecka 52 högst bland personer 65 år och äldre, se Figur 3.

Av de prover som subtypats hittills i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats, vilket medför att äldre åldersgrupper kan komma att drabbas hårdare under säsongen eftersom de ofta har sämre immunitet mot A(H3N2).

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskande och låg andel samtal mellan vecka 52 och 1. Webbsök för influensa visade på en låg och minskande aktivitet vecka 1 både nationellt och i samtliga landsdelar. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Den pågående spridningen av covid-19 samt ett förändrat beteende bland vårdnadshavare under pandemin bedöms påverka statistiken för syndromövervakningen.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen har 21 prover analyserats för influensa under vecka 1, varav 1 prov var positivt för influensa A.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har 7 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 1, se Figur 4. Från vecka 40 och fram till och med vecka 1 har totalt 64 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 55 patienter med influensa A (ej subtypad) och 9 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 45 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien är influensaaktiviteten mycket låg i både Norge och Danmark vecka 1.

Vecka 52 fortsatte influensaaktiviteten att öka i Europa. Mellan vecka 40 och 52 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (98 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (97 procent) och sentinelprovtagningen (94 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (74 procent) än influensa B (26 procent) från 6 december till 26 december. Av de prover som subtypats var 94 procent influensa A(H3N2) och 4 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B- prover som linjetypats proverna var det i stort sett uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme (who.int)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och covid-19) och den breda provtagningen för covid-19 medför att fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se figur 2. Detta medför att fler fall av influensa påvisas jämfört med tidigare säsonger, vilket behöver beaktas vid tolkning av data. Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa och analyserade vecka 49 och 50 totalt 15 respektive 23 procent av landets alla prover. Detta påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet och nationellt från vecka 49 och framåt. Från vecka 51 analyserades färre prover i Uppsala och de stod för mellan 6 och 10 procent av samtliga prover i Sverige tagna under dessa veckor.

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Sörmland, Västmanland, Västra Götaland, Skåne och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 46–49 respektive 50–-01. För perioden vecka 50 till 1 är förekomsten av nedan rapporterade luftvägsvirus relativt låg, men en minskning av rhino-/enterovirus noteras jämfört med föregående period. En viss ökning kan ses för humana coronavirus.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Veckorapporter för covid-19

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–01, säsongen 2021–2022.
Virustyp v.46-49 v.50-01
Adenovirus 2 % 2 %
Humana coronavirus 3 % 6 %
Humana metapneumovirus 2 % 3 %
Parainfluensavirus 2 % 2 %
Rhino-/enterovirus 13 % 6 %

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–01, säsongen 2021–2022.

Diagram som visar att under vecka 50 till vecka 1 har förekomst av rhino-/enterovirus påvisats i lägre utsträckning, jämfört med föregående veckor.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alt. linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 1 har 881 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 1 har 21281 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 1 var  4 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar att Norrland hade högst incidens i Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 1

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 1.

Intensivvårdade patienter med influensa

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 7 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 1

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 7 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 1

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall diagnosticerade inom sentinelövervakningen.
Region Aktuell vecka (Antal fall) Aktuell vecka (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 9 5,7 113 71
Dalarna 48 16,7 210 73
Gotland 2 3,3 13 22
Gävleborg 14 4,9 128 45
Halland 43 12,8 200 59
Jämtland/ Härjedalen 10 7,6 50 38
Jönköping 41 11,2 233 64
Kalmar 34 13,8 130 53
Kronoberg 16 7,9 73 36
Norrbotten 62 24,8 397 159
Skåne 87 6,3 522 38
Stockholm 125 5,2 2732 114
Sörmland 40 13,4 646 216
Uppsala 34 8,8 1751 451
Värmland 20 7,1 144 51
Västerbotten 19 7,0 91 33
Västernorrland 22 9,0 97 40
Västmanland 66 23,8 633 228
Västra Götaland 79 4,6 595 34
Örebro 48 15,7 559 183
Östergötland 62 13,3 392 84
Totalt: 881 8,5 9 709 94