Influensarapport vecka 8-9, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 11 mars 2022 och redovisar influensaläget vecka 8 och 9 (21 februari – 6 mars).

Läget i Sverige

Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt mycket låg. Sedan slutet av januari är influensaaktiviteten på en nivå som vanligtvis ses under senvåren när den årliga epidemin går mot avslut. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av influensaläget noga. Under vecka 8 rapporterades 21 fall av influensa varav 19 fall influensa A och 2 fall influensa B. Under vecka 9 rapporterades 32 fall varav 29 fall influensa A och 3 fall influensa B. Av de prover som subtypats hittills i Sverige under säsongen är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om övriga orsaker till luftvägsinfektion.

Under vecka 8 och 9 analyserades nära 12 000 respektive 10 000 prover för influensa, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 0,2 respektive 0,3 procent positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 9 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskande och mycket låg andel samtal under vecka 9.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen analyserades 5 prover för influensa vecka 8 och 1 prov vecka 9. Alla prover var negativa för influensa A och B. Det låga antalet prover gör att sentinelövervakningen i nuläget ger begränsad information om smittspridningen i Sverige. Sentinelproverna karaktäriseras som en del av den nationella virologiska övervakningen, vilket bidrar till nationell och internationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Hittills har inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats sedan vecka 3, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 76 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 65 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 54 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien var influensaaktiviteten fortsatt låg i både Norge och Danmark. Antalet laboratorieverifierade fall har ökat senaste tre veckorna i Danmark och under vecka 9 rapporterades 483 fall av influensa. Denna aktivitet är dock betydligt lägre jämfört med vad som brukar ses denna tid på året. I Norge rapporterades 152 fall av influensa vecka 9, något fler fall än föregående veckor.

I övriga Europa har antalet laboratorieverifierade fall och fall inom sentinelprovtagningen minskat succesivt i januari för att sedan vara på en relativt oförändrad nivå. Mellan vecka 40 och vecka 8 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (96 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (93 procent) och sentinelprovtagningen (92 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (69 procent) än influensa B (31 procent) från 7 till 20 februari. Av de prover som subtypats var 89 procent influensa A(H3N2) och 11 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme (who.int)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten kommer att använda sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Sörmland, Örebro, Västmanland, Västra Götaland, Skåne och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 46–49, 50–1, 2–5 samt 6–9. Förekomsten av rapporterade luftvägsvirus är fortfarande låg. Mindre skillnader i andelen positiva prover för respektive agens noteras under senaste perioden jämfört med föregående period. Vid jämförelse med tidigare säsonger (2017/2018 och 2018/2019) är läget typiskt för årstiden.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja i PCR-diagnostiken.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–9, säsongen 2021–2022.
Virustyp vecka 46–49 vecka 50–1 vecka 2–5 vecka 6–9
Adenovirus 2 % 2 % 1 % 2 %
Humana coronavirus (exklusive SARS-CoV-2) 3 % 6 % 2 % 1 %
Humana metapneumovirus 2 % 3 % 1 % 2 %
Parainfluensavirus 2 % 2 % 1 % 1 %
Rhino-/enterovirus 13 % 6 % 4 % 6 %

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–9, säsongen 2021–2022.

Diagram som visar att under vecka 46-09 har rhino-/enterovirus påvisats i högst utsträckning, med en lägre förekomst av övriga orsaker till luftvägsinfektion

(a) SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 8 och 9 har 21 respektive 32 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 8 och 9 har 12 000 respektive 10 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 8 och 9 var 0,2 respektive 0,3 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 8 och 9

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 8 och 9

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 8 och 9

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 0 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 8 och 9

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 9 (Antal fall) Vecka 9 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 2 1,3 121 76
Dalarna 0 0,0 226 79
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 0 0,0 133 46
Halland 4 1,2 244 72
Jämtland/ Härjedalen 0 0,0 69 53
Jönköping 0 0,0 247 68
Kalmar 2 0,8 171 70
Kronoberg 2 1,0 94 46
Norrbotten 0 0,0 456 183
Skåne 7 0,5 610 44
Stockholm 5 0,2 2 799 117
Sörmland 0 0,0 663 221
Uppsala 0 0,0 1 780 458
Värmland 6 2,1 170 60
Västerbotten 1 0,4 119 44
Västernorrland 0 0,0 138 56
Västmanland 0 0,0 669 241
Västra Götaland 2 0,1 697 40
Örebro 0 0,0 585 191
Östergötland 1 0,2 415 89
Totalt: 32 0,3 10 420 100