Influensarapport vecka 10-11, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 25 mars 2022 och redovisar influensaläget vecka 10 och 11 (7 – 20 mars).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall ökade vecka 11 men influensaaktiviteten i Sverige är sammantaget fortsatt mycket låg. Influensaaktiviteten ökar i både Danmark och Norge samt andra delar av Europa, vilket kan bidra till ett ökat antal fall i Sverige framöver. Tidigare under säsongen i Sverige nåddes en topp under december 2021, med ökad spridning främst i delar av Svealand. Eftersom influensa inte utöver detta har cirkulerat i större omfattning på två år finns en risk för ökad smittspridning i stora delar av landet.

Under vecka 11 rapporterades 94 fall laboratorieverifierad influensa varav 91 fall influensa A och 3 fall influensa B, i jämförelse med vecka 10 då 44 fall av influensa rapporterades varav 43 fall influensa A och 1 fall influensa B. Av de fall som rapporterats vecka 11 ses regionala skillnader med en majoritet av fallen (54 procent) rapporterade från Götaland, följt av Svealand (37 procent).

Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om vaccinstammar för kommande säsong 2022-2023.

Under vecka 10 och 11 analyserades nära 10 000 respektive 9 000 prover för influensa, se Figur 1B. Av de analyserade proverna var 0,5 respektive 1 procent positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 11 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en oförändrad och mycket låg andel samtal under vecka 11.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen analyserades 4 prover för influensa vecka 10 och 2 prover vecka 11. Alla prover var negativa för influensa A och B. Det låga antalet prover gör att sentinelövervakningen i nuläget ger begränsad information om smittspridningen i Sverige. Sentinelproverna karaktäriseras som en del av den nationella virologiska övervakningen, vilket bidrar till nationell och internationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Från vecka 4-10 har inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats medan 2 nya fall rapporterades för vecka 11, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 78 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 67 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 56 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien ökar influensaaktiviteten. I Danmark har antalet laboratorieverifierade fall ökat tydligt senaste veckorna och säsongens epidemi har startat. Under vecka 11 rapporterades 2 152 fall av influensa i Danmark. Incidensen är i nivå med flera föregående influensasäsonger, men den ökning som ses sker senare än vanligt. Även i Norge ökar antalet fall men sammantaget är aktiviteten låg. Vecka 11 rapporterades 600 fall av influensa i Norge. Det är framför allt influensa A(H3N2) som rapporterats i både Danmark och Norge.

I övriga Europa har ökning av såväl laboratorieverifierade fall som fall inom sentinelprovtagningen rapporterats under vecka 9 och 10. Mellan vecka 40 och vecka 10 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (97 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) som påvisats inom laboratorieövervakningen (92 procent) och sentinelprovtagningen (92 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (74 procent) än influensa B (26 procent) från 21 februari till 6 mars. Av de prover som subtypats var 88 procent influensa A(H3N2) och 12 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme (who.int)

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.

Special: Vaccinstammar 2022-2023

De stammar som av WHO rekommenderas ingå i norra halvklotets kvadrivalenta vaccin säsongen 2022-2023 är:

För äggbaserade vacciner:

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
  • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus
  • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-likt virus
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)-likt virus

För cell- eller rekombinantbaserade vacciner:

  • A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
  • A/Darwin/6/2021 (H3N2)-likt virus
  • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria )-likt virus
  • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)-likt virus

Trivalenta vacciner rekommenderas, förutom de två influensa A-stammarna, innehålla B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria)-likt virus.

Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2022-2023 northern hemisphere influenza season. WHO Meeting report 25 February 2022 (who.int)

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 10 och 11 har 44 respektive 94 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 10 och 11 har nära 10 000 respektive 9 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 10 och 11 var 0,5 respektive 1 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 10 och 11

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att fallen minskat i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 10 och 11

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 2 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 11

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 2 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 11

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 11 (Antal fall) Vecka 11 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 7 4,4 129 81
Dalarna 0 0,0 226 79
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 0 0,0 133 46
Halland 6 1,8 252 75
Jämtland/ Härjedalen 2 1,5 74 56
Jönköping 2 0,5 251 69
Kalmar 3 1,2 174 71
Kronoberg 2 1,0 98 48
Norrbotten 6 2,4 466 187
Skåne 24 1,7 643 46
Stockholm 10 0,4 2 816 118
Sörmland 2 0,7 665 222
Uppsala 3 0,8 1 785 460
Värmland 18 6,4 192 68
Västerbotten 0 0,0 119 44
Västernorrland 1 0,4 139 57
Västmanland 0 0,0 669 241
Västra Götaland 5 0,3 704 41
Örebro 1 0,3 587 192
Östergötland 1 0,2 421 90
Totalt: 93 0,9 10 557 102