Influensarapport vecka 12-13, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 8 april 2022 och redovisar influensaläget vecka 12 och 13 (21 mars – 3 april).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa ökade med 35 procent mellan vecka 12 och 13 men nationellt är influensaaktiviteten fortsatt låg. Ökningen tyder på en regional smittspridning främst i delar av Götaland. Influensaaktiviteten har ökat de senaste veckorna i både Danmark och Norge samt andra delar av Europa, vilket kan bidra till ett ökat antal fall i Sverige. Tidigare under säsongen i Sverige nåddes en topp under december 2021, med ökad spridning främst i delar av Svealand. Eftersom influensa inte utöver detta har cirkulerat i större omfattning på två år finns en risk för ökad smittspridning i stora delar av landet. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om övriga orsaker till luftvägsinfektion.

Under vecka 13 rapporterades 156 fall av laboratorieverifierad influensa varav 149 fall influensa A och 7 fall influensa B, i jämförelse med vecka 12 då 116 fall av influensa rapporterades varav 111 fall influensa A och 5 fall influensa B. Av de fall som rapporterats vecka 13 ses regionala skillnader med en majoritet av fallen (58 procent) rapporterade från Götaland, följt av Svealand (33 procent). Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare var under vecka 13 högst i region Kalmar, Värmland och Skåne.

Med anledning av ökad influensaaktivitet regionalt, vill vi belysa vikten av diagnostik och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus. Symtomen kan vara svåra att skilja från covid-19 varför diagnostik är viktig, men antiviraler mot influensa kan sättas in i väntan på provsvar. Uppmärksamhet på fall av influensa inom särskilda boenden för äldre möjliggör insättande av profylax för att begränsa utbredning och konsekvenser av utbrott. Preliminära resultat från det europeiska nätverket I-MOVE där Sverige deltar visar en vaccinationseffekt på 35 procent mot den cirkulerande influensasorten A(H3N2). Skyddet av vaccination avtar dessutom med tiden från vaccinationstillfället, varför vaccinationsskyddet vid denna tidpunkt sannolikt är begränsat.

Vaccine (flunewseurope.org)

Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det i stort sett uteslutande (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats.

Under vecka 12 och 13 analyserades över 8 000 prover för influensa respektive vecka. Av de analyserade proverna var 1 respektive 2 procent positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 13 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en oförändrad och mycket låg andel samtal under vecka 12 och 13.

Webbsök för influensa säsong 2021/2022

Inom sentinelprovtagningen analyserades 3 prover vecka 12 som alla var negativa för influensa A och B. Fem prover analyserades vecka 13 varav 1 var positivt för influensa A. Provet visade också positivt för SARS-CoV-2. Det låga antalet prover gör att sentinelövervakningen i nuläget ger begränsad information om smittspridningen i Sverige. Sentinelproverna karaktäriseras som en del av den nationella virologiska övervakningen, vilket bidrar till nationell och internationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Mellan vecka 4 och 10 rapporterades inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa medan 7 nya fall rapporterades från vecka 11 till 13, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 83 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 72 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 60 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien är influensaaktiviteten på medelhög nivå. Sedan Danmarks säsongsepidemi startade i mitten av mars har antalet laboratorieverifierade fall ökat. Vecka 13 rapporterades 2 558 fall av influensa, vilket var färre fall än föregående vecka. Även i Norge har antalet rapporterade fall ökat de senaste veckorna och vecka 13 rapporterades 1 633 fall av influensa. Det är framför allt influensa A(H3N2) som rapporterats i både Danmark och Norge.

I övriga Europa har ökningen av såväl laboratorieverifierade fall som fall inom sentinelprovtagningen avtagit under vecka 12 jämfört med vecka 11. Mellan vecka 40 och vecka 12 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) inom både laboratorieövervakningen (92 procent) och sentinelprovtagningen (92 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (89 procent) än influensa B (11 procent) från 7 till 20 mars. Av de prover som subtypats var 94 procent influensa A(H3N2) och 6 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det uteslutande B/Victoria (100 procent).

Global Influenza Programme (who.int)

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Sörmland, Örebro, Västmanland, Västra Götaland, Skåne och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 46–49, 50–01, 02–05, 06–09 samt 10–13. Jämfört med föregående period, ligger andelen positiva prover för parainfluensavirus på en stabilt låg nivå, medan andelen för övriga rapporterade virus ökar något. Humana metapnemovirus rapporteras under denna period till sin högsta andel positiva prover sedan övervakningen startade vecka 46 2021.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–13, säsongen 2021–2022.
Virustyp vecka 46-49 vecka 50-1 vecka 02-05 vecka 06-09 vecka 10-13
Adenovirus 2 % 2 % 1 % 2 % 3 %
Humana coronavirus (exklusive SARS-CoV-2) 3 % 6 % 2 % 1 % 2 %
Humana metapneumovirus 2 % 3 % 1 % 2 % 7 %
Parainfluensavirus 2 % 2 % 1 % 1 % 1 %
Rhino-/enterovirus 13 % 6 % 4 % 6 % 9 %

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–13, säsongen 2021–2022.

Diagram som visar att under vecka 46-49 har rhino-/enterovirus påvisats i högst utsträckning, med en lägre förekomst av övriga orsaker till luftvägsinfektion

(a) SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 12 och 13 har 116 respektive 156 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 12 och 13 har nära 8 000 prover respektive vecka  för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 12 och 13 var 1 respektive 2 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 12 och 13

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 12 och 13

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 1 intensivvårdad patient med bekräftad influensa rapporterats under vecka 13

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 1 intensivvårdad patient med bekräftad influensa rapporterats under vecka 11

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 13 (Antal fall) Vecka 13 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 0 0,0 134 84
Dalarna 4 1,4 232 81
Gotland 0 0,0 14 23
Gävleborg 0 0,0 133 46
Halland 8 2,4 265 79
Jämtland/ Härjedalen 1 0,8 76 58
Jönköping 3 0,8 257 70
Kalmar 19 7,7 203 83
Kronoberg 5 2,5 107 53
Norrbotten 4 1,6 475 190
Skåne 36 2,6 713 51
Stockholm 16 0,7 2 845 119
Sörmland 0 0,0 668 223
Uppsala 3 0,8 1 788 460
Värmland 20 7,1 223 79
Västerbotten 7 2,6 131 48
Västernorrland 1 0,4 142 58
Västmanland 3 1,1 672 242
Västra Götaland 19 1,1 733 42
Örebro 6 2,0 594 194
Östergötland 1 0,2 424 91
Totalt: 156 1,5 10 829 104

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.