Influensarapport vecka 14-15, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 22 april 2022 och redovisar influensaläget vecka 14 och 15 (4 – 17 april).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa fortsätter att öka och influensaaktiviteten passerade åter igen gränsen för epidemistart under vecka 15, efter en längre period med mycket låg aktivitet. Det är regionala skillnader i antalet rapporterade fall och ökningen sker främst i delar av Götaland men även i vissa delar av Svealand. Antalet rapporterade fall sett till antalet invånare i respektive region var under vecka 15 högst i region Kalmar, Dalarna, Värmland, Kronoberg och Skåne. På nationell nivå är influensaaktiviteten låg. Tidigare under säsongen nåddes en topp under december 2021, med ökad spridning främst i delar av Svealand. Eftersom influensa inte utöver detta har cirkulerat i större omfattning på två år finns en risk för ökad smittspridning i stora delar av landet. Den ökade influensaaktiviteten i Sverige följer ökningar som setts på senare i tid både i övriga Skandinavien samt andra delar av Europa.

Med anledning av ökad influensaaktivitet regionalt, vill vi belysa vikten av diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus. Symtomen kan vara svåra att skilja från covid-19 varför diagnostik är viktig, men antiviraler mot influensa kan sättas in i väntan på provsvar. Uppmärksamhet på fall av influensa inom särskilda boenden för äldre möjliggör insättande av profylax med antivirala läkemedel till de som kan ha utsatts för smitta, för att begränsa utbredning och konsekvenser av utbrott. Vaccinationsskyddet är sannolikt begränsat då skyddet av vaccination avtar med tiden från vaccinationstillfället samt att preliminär data visar en vaccinationseffekt på 35 procent mot den cirkulerande influensasorten A(H3N2).

Under vecka 15 rapporterades 392 fall av laboratorieverifierad influensa varav 384 fall influensa A och 8 fall influensa B. Vecka 14 rapporterades 338 fall av laboratorieverifierad influensa varav 332 fall influensa A och 6 fall influensa B. Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det huvudsakligen (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats. Bland de fall som rapporterats vecka 15 är en majoritet (67 procent) rapporterade från Götaland, följt av Svealand (27 procent).

Under vecka 14 och 15 analyserades över 8 000 respektive nära 7 000 prover för influensa. Av de analyserade proverna var 4 respektive 6 procent positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade en mycket låg men ökande influensaaktivitet under vecka 15 jämfört med föregående vecka. Även Webbsök visar på regionala skillnader med ökad aktivitet i Götaland. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en ökad andel samtal under vecka 14 men sedan en oförändrad nivå under vecka 15.

Webbsök för influensa

Inom sentinelprovtagningen analyserades 6 prover vecka 14 som alla var negativa för influensa A och B. Fem prover analyserades vecka 15 varav 1 var positivt för influensa A(H3N2). Det låga antalet prover gör att sentinelövervakningen i nuläget ger begränsad information om smittspridningen i Sverige. Sentinelproverna karaktäriseras som en del av den nationella virologiska övervakningen, vilket bidrar till nationell och internationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Mellan vecka 4 och 10 rapporterades inga nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa medan 15 nya fall rapporterades från vecka 11 till 15, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 91 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 80 patienter med influensa A (ej subtypad) och 11 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 67 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien varierar influensaaktiviteten. Sedan spridningen av influensa ökade i Danmarks i mitten av mars har antalet rapporterade laboratorieverifierade fall nu minskat för tredje veckan i rad. Vecka 15 rapporterades 1 199 fall av influensa. I Norge har andelen positiva prover varit i stort sett oförändrad vecka 14 och 15 vilket kan indikera att en platå har nåtts. Antalet laboratorieverifierade fall under vecka 15 (1 162 fall) var lägre jämfört med vecka 14. Det är framför allt influensa A(H3N2) som rapporterats i både Danmark och Norge.

I övriga Europa har antalet rapporterade laboratorieverifierade fall som fall inom sentinelprovtagningen minskat under vecka 14 jämfört med vecka 13. Mellan vecka 40 och vecka 14 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) inom både laboratorieövervakningen (92 procent) och sentinelprovtagningen (93 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Veckorapporten för Europa från ECDC och WHO-Europa (Flu News Europe.org)

Globalt sett rapporterades fler fall av influensa A (97 procent) än influensa B (4 procent) från 21 mars till 3 april. Av de prover som subtypats var 95 procent influensa A(H3N2) och 6 procent influensa A(H1N1)pdm09. Av de influensa B-prover som linjetypats var det i stort sett uteslutande B/Victoria (100 procent).

WHO:s senaste influensauppdatering (who.int)

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 14 och 15 har 338 respektive 392 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 14 och 15 har nära 8 000 respektive 7000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 14 och 15 var 4 respektive 6 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 14 och 15

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 14 och 15

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 3 respektive 4 intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 14 och 15

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 3 respektive 4 intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 14 och 15

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
RegionVecka 15 (Antal fall)Vecka 15 (Antal fall per 100 000 invånare)Kumulativt under säsongen (Antal fall)Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 12 7,5 153 96
Dalarna 37 12,9 295 103
Gotland 3 5,0 17 28
Gävleborg 2 0,7 137 48
Halland 22 6,5 301 89
Jämtland/ Härjedalen 9 6,9 105 80
Jönköping 4 1,1 269 74
Kalmar 47 19,1 292 119
Kronoberg 20 9,9 136 67
Norrbotten 7 2,8 488 196
Skåne 113 8,1 940 68
Stockholm 15 0,6 2 896 121
Sörmland 3 1,0 671 224
Uppsala 9 2,3 1 804 464
Värmland 30 10,6 275 97
Västerbotten 1 0,4 137 50
Västernorrland 5 2,0 155 63
Västmanland 8 2,9 692 250
Västra Götaland 34 2,0 800 46
Örebro 5 1,6 605 198
Östergötland 6 1,3 436 93
Totalt: 392 3,8 11 604 112

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.