Influensarapport vecka 16, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 29 april 2022 och redovisar influensaläget vecka 16 (18 – 24 april).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av influensa fortsätter att öka nationellt. Sammantaget är influensaaktiviteten låg men det är stora geografiska skillnader i spridningen. De regioner som hade högst antal rapporterade fall i relation till sin befolkning under vecka 16 var Kalmar, Värmland, Dalarna och Jämtland Härjedalen. Fall av influensa rapporteras från samtliga regioner. Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats.

Sett till åldersfördelning är antalet rapporterade fall per invånare högst i åldersgruppen 65 år och äldre den senaste månaden, vilket sannolikt speglar att individer i denna åldersgrupp i högre grad behöver uppsöka sjukvård vid influensainfektion. Det är denna åldersgrupp som drabbas hårdast av svår sjukdom när influensa A(H3N2) dominerar en epidemi, utöver personer med medicinska riskfaktorer. Trots att många i åldersgruppen 65 år och äldre är vaccinerade är vaccinationsskyddet sannolikt begränsat då det nu gått en längre tid sedan vaccinationerna skedde. Dessutom skiljer sig den cirkulerande influensasorten A(H3N2) från vaccinstammen vilket påverkar skyddet negativt. I veckans specialavsnitt kan du läsa mer om vaccinationseffekten denna säsong.

Med anledning av den ökade influensaaktiviteten vill vi belysa vikten av diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus. Symtomen kan vara svåra att skilja från covid-19 varför diagnostik är viktig, men antiviraler mot influensa kan sättas in i väntan på provsvar. Uppmärksamhet på fall av influensa inom särskilda boenden för äldre möjliggör insättande av profylax med antivirala läkemedel till de som kan ha utsatts för smitta, för att begränsa utbredning och konsekvenser av utbrott.

Under vecka 16 rapporterades 456 fall av laboratorieverifierad influensa varav 453 fall influensa A och 3 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka ökade antalet fall med 12 procent. Under vecka 16 analyserades över 7 000 prover för influensa. Av de analyserade proverna var 6 procent positiva för influensa.

Webbsök för influensa visade en mycket låg och oförändrad influensaaktivitet under vecka 16 jämfört med föregående vecka. Nivån är normal jämfört med motsvarande vecka under föregående säsonger. Regionalt visade Webbsök på en ökning i Svealand från låga nivåer och avstannande aktivitet på låg nivå i Götaland vecka 16, inom Webbsök för influensa har Norrland en fortsatt mycket låg nivå. Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskad andel samtal under vecka 16. Förekomsten av luftvägsinfektioner i befolkningen ligger sedan ett par veckor stabilt på cirka sex procent.

Webbsök för influensa

Förekomst av luftvägsinfektioner i befolkningen (halsorapport.se)

Inom sentinelprovtagningen analyserades 4 prover vecka 16 varav 1 var positivt för influensa A. Det låga antalet prover gör att sentinelövervakningen i nuläget ger begränsad information om smittspridningen i Sverige. Fynd av influensa i sentinelproverna karaktäriseras med virologiska metoder på Folkhälsomyndigheten, som en del av den nationella virologiska övervakningen, vilket bidrar till nationell och internationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Under vecka 16 rapporterades 5 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa A, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 97 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 85 patienter med influensa A (ej subtypad) och 12 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 71 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien varierar influensaaktiviteten. I Danmark har antalet rapporterade fall minskat för fjärde veckan i rad sedan vecka 12. Vecka 16 rapporterades 807 fall av influensa. I Norge minskade andelen positiva prover under vecka 16 jämfört med föregående vecka, vilken kan typa på att toppen är nådd. Under vecka 16 rapporterades 1 326 influensafall. Även antalet rapporterade fall har varit lägre de två senaste veckorna jämfört med tidigare. Det är framför allt influensa A(H3N2) som rapporterats i både Danmark och Norge.

I övriga Europa har antalet rapporterade laboratorieverifierade fall som fall inom sentinelprovtagningen minskat ytterligare under vecka 15, för andra respektive tredje veckan i rad. Mellan vecka 40 och vecka 15 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent). Av de influensa A prover som subtypats är majoriteten influensa A(H3N2) inom både laboratorieövervakningen (91 procent) och sentinelprovtagningen (93 procent).

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Special: Vaccinationseffekt säsongen 2021-2022

Studier med preliminära beräkningar av vaccinationseffekten mot laboratoriebekräftad influensainfektion säsongen 2021–2022 har publicerats under våren. Sammantaget visar resultaten på en lägre vaccinationseffekt än förväntat för den dominerande influensasorten influensa A(H3N2) denna säsong. I såväl Europa som USA har den genetiska gruppen 3C.2a1b subclade 2a.2 dominerat. Denna genetiska grupp skiljer sig från det virus som ingår i vaccinet. Nedan följer en kort redovisning av de preliminära resultaten som hittills rapporterats.

Från det europeiska projektet I-MOVE, där Sverige deltar med data från sentinelprovtagningen, beräknas vaccinationseffekten mot laboratoriebekräftad influensa A(H3N2) till 35 procent (95-procentligt konfidensintervall: 6–54 %) för alla åldrar. Datamängden var för liten för att beräkna effekten i åldersgruppen 65 år och äldre.

Vaccine (flunewseurope.org)

Enligt beräkningar från Amerikanska CDC ses i USA ingen vaccinationseffekt mot laboratoriebekräftad influensa A(H3N2) i öppenvård.

Interim Estimates of 2021–22 Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness — United States, February 2022 (cdc.gov)

I Frankrike har både influensa A(H3N2) och influensa A(H1N1)pdm09 cirkulerat, vilket ger möjlighet att beräkna en vaccinationseffekt för respektive subtyp. Franska Folkhälsomyndigheten, Santé Publique France, beräknar att vaccinationseffekten mot laboratorieverifierad influensa är 50 procent (95-procentligt konfidensintervall: 14–71 %). Effekten mot influensa A(H1N1)pdm09 är 77 procent (95-procentligt konfidensintervall: 36–92 %) medan ingen vaccinationseffekt ses mot influensa A(H3N2).

Bulletin épidémiologique grippe, semaine 11. Saison 2021-2022 (santepubliquefrance.fr)

I Danmark har förskolebarn i åldrarna 2–6 år erbjudits vaccination mot säsongsinfluensa denna säsong, vilket medför att vaccinationseffekten kunnat beräknas per åldersgrupp från Statens Seruminstitut (SSI). Resultaten visar på en högre vaccinationseffekt bland barn 2–6 år, med en vaccinationseffekt på 64 procent (95-procentligt konfidensintervall: 50–74 %) för fall utanför sjukhus och 63 procent för sjukhusvårdade fall (95-procentligt konfidensintervall: 11–84%). För personer 7–44 år beräknas effekten till 25 procent för fall utanför sjukhus (95-procentligt konfidensintervall: 13–35 %). För sjukhusvårade fall från 7 år och äldre ses ingen signifikant effekt, inte heller för personer 45 år och äldre utanför sjukhus.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 16 har 456 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 16 har över 7 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 16 var 6 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 16

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 16

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 5 intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 16

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 5 intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 16

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 16 (Antal fall) Vecka 16 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 5 3,1 158 99
Dalarna 41 14,3 336 117
Gotland 4 6,7 21 35
Gävleborg 7 2,4 144 50
Halland 29 8,6 330 98
Jämtland/ Härjedalen 19 14,5 124 95
Jönköping 7 1,9 276 76
Kalmar 55 22,4 347 141
Kronoberg 16 7,9 152 75
Norrbotten 6 2,4 494 198
Skåne 77 5,5 1 017 73
Stockholm 35 1,5 2 945 123
Sörmland 2 0,7 673 225
Uppsala 8 2,1 1 812 467
Värmland 47 16,6 322 114
Västerbotten 15 5,5 152 56
Västernorrland 15 6,1 170 70
Västmanland 13 4,7 705 254
Västra Götaland 43 2,5 844 49
Örebro 6 2,0 611 200
Östergötland 6 1,3 442 95
Totalt 456 4,4 12 075 116

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.