Influensarapport vecka 17, säsongen 2021-2022

Lyssna

Denna rapport publicerades den 6 maj 2022 och redovisar influensaläget vecka 17 (25 april – 1 maj).

Läget i Sverige

Antalet rapporterade fall av influensa minskade under vecka 17. Sammantaget är influensaaktiviteten låg men det är stora geografiska skillnader i spridningen. Bland personer 65 år och äldre, som under våren haft det högsta antalet fall sett till befolkningsmängden, stannade ökningen av under vecka 17. Sett till rapporterade fall i enskilda regioner och befolkningsmängden var det högst influensaaktivitet i Värmland följt av Dalarna, Kalmar, Jämtland Härjedalen och Norrbotten. Av de prover som hittills subtypats under säsongen i Sverige är det nästan enbart (99 procent) influensa A(H3N2) som påvisats. Veckans rapport innehåller ett specialavsnitt om övriga orsaker till luftvägsinfektion.

Med anledning av den nuvarande influensaaktiviteten vill vi belysa vikten av diagnostik inom vården och tidig antiviral behandling för patienter med misstänkt influensa som tillhör en riskgrupp för svår influensasjukdom, oavsett vaccinationsstatus. Vaccinationsskyddet är sannolikt begränsat då det nu gått en längre tid sedan vaccinationerna skedde. Symtomen kan vara svåra att skilja från covid-19 varför diagnostik är viktig, men antiviraler mot influensa kan sättas in i väntan på provsvar. Uppmärksamhet på fall av influensa inom särskilda boenden för äldre möjliggör insättande av profylax med antivirala läkemedel till de som kan ha utsatts för smitta, för att begränsa utbredning och konsekvenser av utbrott.

Under vecka 17 rapporterades 369 fall av laboratorieverifierad influensa varav 368 fall influensa A och 1 fall influensa B. Jämfört med föregående vecka minskade antalet fall med 19 procent. Under vecka 17 analyserades nära 7 000 prover för influensa. Av de analyserade proverna var 6 procent positiva för influensa.

Statistik över kontaktorsaker för samtal till 1177 Vårdguiden gällande feber bland barn visar på en minskad andel samtal under vecka 17. Förekomsten av luftvägsinfektioner i befolkningen har avtagit och var vecka 16 (senaste färdigrapporterade veckan) cirka 5 procent jämfört med ett medelvärde på cirka 6 procent de föregående tre veckorna. Resultat från Webbsök för influensa vecka 17 saknas på grund av tekniska problem.

Inom sentinelprovtagningen analyserades 9 prover vecka 17 varav 1 var positivt för influensa A. Det låga antalet prover gör att sentinelövervakningen i nuläget ger begränsad information om smittspridningen i Sverige. Fynd av influensa i sentinelproverna karaktäriseras med virologiska metoder på Folkhälsomyndigheten, som en del av den nationella virologiska övervakningen, vilket bidrar till nationell och internationell övervakning.

Folkhälsomyndigheten följer intensivvårdade patienter med influensa via SIRI - Svenska Intensivvårdsregistrets Influensaregistrering. Under vecka 17 rapporterades 4 nya intensivvårdade patienter med bekräftad influensa A, se Figur 4. Sedan vecka 40 har totalt 103 intensivvårdade patienter rapporterats med influensa A, varav 90 patienter med influensa A (ej subtypad) och 13 patienter med influensa A(H3N2). Av dessa tillhörde 75 patienter medicinsk riskgrupp eller var 65 år och äldre.

Läget i världen

I övriga Skandinavien och Europa avtar influensaaktiviteten. I Danmark har antalet rapporterade fall avtagit senaste månaden och i Norge sedan vecka 14-15. Även i Europa har antalet rapporterade laboratorieverifierade fall samt fall inom sentinelprovtagningen minskat senaste veckorna. Mellan vecka 40 och vecka 16 har de flesta fall som rapporterats i Europa varit influensa A, både inom laboratorieövervakningen (98 procent) och sentinelprovtagningen (99 procent), varav majoritet av influensa A(H3N2) av de prover som subtypats.

Veckorapporten från ECDC och WHO-Europa som visar influensaaktiviteten i Europa publiceras varje fredag.

Weekly influenza overview (flunewseurope.org)

Special: Vad flyger i luften? Övriga orsaker till luftvägsinfektioner i Sverige

Frivillig rapportering av bred luftvägsdiagnostik från mikrobiologiska laboratorier i region Kronoberg, Blekinge, Sörmland, Örebro, Västmanland, Västra Götaland, Skåne och Stockholm ger i detta avsnitt en överblick över övriga orsaker till virala luftvägsinfektioner, utöver influensa A och B, RSV eller SARS-CoV-2. Prover som analyseras med bred luftvägsdiagnostik har i de flesta fall redan analyserats för influensa, RSV och SARS-CoV-2 och varit negativa för dessa virus.

Denna rapport omfattar analyserade prover med provtagningsdatum under vecka 46–49, 50–01, 02–05, 06–09, 10–13 samt 14–17. Andelen positiva metapneumovirus ökar i de regioner som rapporterar denna analys. Hos de regioner som vid föregående period rapporterade positiva prover för parainfluensavirus har andelen positiva prover denna rapporteringsperiod ökat.

Rhino- och enterovirus redovisas tillsammans eftersom båda tillhör picornaviridae-familjen och kan vara svåra att särskilja.

I tabell och figur är inte SARS-CoV-2 inkluderad i redovisningen av förekomsten av humana coronavirus. Se istället veckorapporterna för covid-19.

Tabell S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–17, säsongen 2021–2022.
Virustyp v.46-49 v.50-01 v.02-05 v.06-09 v.10-13 v.14-17
Adenovirus 2 % 2 % 1 % 2 % 3 % 3 %
Humana coronavirus (exklusive SARS-CoV-2) 3 % 6 % 2 % 1 % 2 % 3 %
Humana metapneumovirus 2 % 3 % 1 % 2 % 7 % 12 %
Parainfluensavirus 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 4 %
Rhino-/enterovirus 13 % 6 % 4 % 6 % 9 % 8 %

Figur S1. Andel positiva prover per virustyp, vecka 46–17, säsongen 2021–2022.

Diagram som visar att under vecka 10-17 har förekomsten av humant metapneumovirus ökat i störst utsträckningn

(a) SARS-CoV-2 exkluderad i humana coronavirus.

Mer information om de olika virusorsakade luftvägsinfektionerna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall och analyserade prover

För tidigare säsonger anges vilken subtyp (av influensa A) alternativt linjetyp (av influensa B) som dominerade. Figuren inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.

Figur 1A. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 17 har 369 fall av influensa rapporterats

Figur 1B. Antal analyserade prover för influensa per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 17 har nära 7 000 prover för influensa analyserats

Figur 1C. Andelen laboratorieanalyser positiva för influensa (alla typer) per vecka, denna säsong och tidigare säsonger.

Linjediagram som visar att under vecka 17 var 6 procent av proverna positiv för influensa

Geografisk fördelning

Figur 2. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och landsdel.

Linjediagram som visar en låg incidens i hela Sverige sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 17

Åldersfördelning

Figur 3. Antal fall per 100 000 invånare per vecka och åldersgrupp.

Linjediagram som visar att ett lågt antal fall rapporterats i samtliga åldersgrupper sett till antalet fall per 100 000 invånare under vecka 17

Intensivvårdade patienter med influensa

På grund av fördröjning i rapporteringen kan rapporterade patienter tillkomma för de senaste veckorna.

Figur 4A. Antal intensivvårdade patienter med influensa per influensatyp.

Stapeldiagram som visar att 4 intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 17

Figur 4B. Antal intensivvårdade patienter med influensa under fem säsonger, per vecka då intensivvården påbörjats.

Linjediagram som visar att 4 intensivvårdade patienter med bekräftad influensa rapporterats under vecka 17

Säsongen 2020–2021 visas inte i diagrammet. Endast ett fall rapporterades via SIRI säsongen 2020-2021.

Tabell 1. Antal laboratorieverifierade influensafall (alla typer) per region, aktuell vecka och kumulativt denna säsong. Tabellen inkluderar inte fall påvisade inom sentinelövervakningen.
Region Vecka 17 (Antal fall) Vecka 17 (Antal fall per 100 000 invånare) Kumulativt under säsongen (Antal fall) Kumulativt under säsongen (Antal fall per 100 000 invånare)
Blekinge 6 3,8 164 103
Dalarna 37 12,8 373 129
Gotland 0 0,0 21 34
Gävleborg 2 0,7 146 51
Halland 21 6,2 351 103
Jämtland/ Härjedalen 12 9,1 136 103
Jönköping 9 2,5 285 78
Kalmar 24 9,7 371 150
Kronoberg 15 7,4 167 82
Norrbotten 19 7,6 513 205
Skåne 54 3,9 1 071 76
Stockholm 19 0,8 2 964 123
Sörmland 2 0,7 675 224
Uppsala 8 2,0 1 820 461
Värmland 52 18,4 374 132
Västerbotten 14 5,1 166 60
Västernorrland 14 5,7 184 75
Västmanland 16 5,7 721 258
Västra Götaland 35 2,0 880 50
Örebro 6 2,0 617 201
Östergötland 4 0,9 446 95
Totalt: 369 3,5 12 445 119

Kommentarer till statistiken

Från och med vecka 40 2021 fram till vecka 20, 2022, pågår den förstärkta övervakningen av influensa. Folkhälsomyndigheten använder sig av ett antal olika övervakningssystem för att följa influensans spridning i Sverige under säsongen. Dessa beskrivs i veckorapporten för vecka 40 2021.

Veckorapport för vecka 40 2021

De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar andra agens (bland annat RSV och SARS-CoV-2) och den breda provtagningen för covid-19 medför att betydligt fler prover samtidigt analyseras för influensa än under föregående säsonger, se Figur 2. Detta gör att antalet fall per vecka inte är jämförbart med nivåerna under tidigare säsonger.

Uppsala (klinisk mikrobiologi) har sedan vecka 49 utökat sina analyser för influensa, vilket påverkar statistiken över provtagna och andelen positiva, samt incidensen i såväl Uppsala som Svealand i sin helhet från vecka 49 och framåt.